Raporty roczne OPP

Misją Centrum Misji i Ewangelizacji jako organizacji pożytku publicznego jest współdziałanie, motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy CME zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży, małżeństw i ludzi starszych. Szczególnie poprzez działalność: charytatywną (diakonijną), edukacyjno-wychowawczą, w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym; w zakresie kultury, sztuki i zachowania tradycji ze szczególnym uwzględnieniem kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego), promocję, upowszechnianie i organizowanie wolontariatu, działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cele statutowe realizowane są poprzez:
 1. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 2. stołówki,
 3. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
 4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 5. pomoc społeczną pozostałą z zakwaterowaniem,
 6. pomoc społeczną pozostałą bez zakwaterowania,
 7. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną
 8. działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych,
 9. działalność zespołów teatralnych muzycznych,
 10. działalność filharmonii, orkiestr i chórów,
 11. działalność galerii i salonów wystawienniczych,
 12. działalność domów i ośrodków kultury,
 13. artystyczną! literacką działalność twórczą gdzie indziej niesklasyfikowaną
 14. działalność bibliotek innych niż publiczne,
 15. działalność archiwów,
 16. ochronę zabytków.


RAPORTY OPP
Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP