1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji (CME) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP działa w całej Polsce poprzez wspólnotę Kościoła i społeczności lokalne, docierając do różnych grup wiekowych i środowiskowych.

Latem 1950 roku w Miechowicach (obecnie dzielnica Bytomia) obył się pierwszy tygodniowy Kurs Ewangelizacyjny, w którym wzięło udział 30 osób. Od 1958 roku spotkanie to zostało przeniesione do Dzięgielowa koło Cieszyna i przyjęło nazwę Tygodnia Ewangelizacyjnego (TE). Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX stulecia na spotkania przyjeżdżało ponad tysiąc uczestników. Rozwijała się potrzeba kontynuowania pracy związanej z Tygodniami Ewangelizacyjnymi także w ciągu całego roku. Konsekwencją przemian ustrojowych Okrągłego Stołu było pojawienie się nowych możliwości organizacji działań Kościoła, w efekcie czego w 1997 r.  powstało Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (CME), które łączy ze sobą działalność tego Kościoła, ewangelizację wykraczającą poza struktury jednego Kościoła (sięgającą swą tradycją do przebudzenia w Europie na przełomie XIX i XX wieku) oraz zaangażowanie społeczne. W 2004 roku CME otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Wszystkie działania CME są wsparciem dla całorocznej pracy i same w sobie stanowią część długoterminowego procesu. Od samego też początku w Centrum łączymy duże, masowe wydarzenia ze spotkaniami z pojedynczymi osobami, nie zapominając o ich codziennych problemach.
Czym jest CME – zawarte jest w nazwie, logo i jego haśle.

LOGO

W logo CME umieszczone są od lewej strony dwa stylizowane znaki zapytania i krzyż. Poniżej tych symboli umieszczony jest skrót „cme”. Pionowa belka krzyża przypomina wykrzyknik, zaś znaki zapytania to wygięte wykrzykniki, drugi od lewej znak zapytania jest bardziej wyprostowany niż pierwszy.

Krzyż symbolizuje łaskę Boga i uwolnienie (zbawienie) przez śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie. Znaki zapytania symbolizują pytania, wątpliwości, trudności i cierpienie ludzi. Skrót „cme” wskazuje, że logo dotyczy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie.

Przechodzenie znaków zapytania (od lewej do prawej) w krzyż, który jest wykrzyknikiem, wskazuje na przekonanie, że im bliższa jest relacja człowieka z Bogiem, tym łatwiej jest człowiekowi znajdować odpowiedzi na nurtujące go pytania, wątpliwości, pokonywać trudności i przechodzić przez cierpienie. Celem CME jest zachęcanie do nawiązania relacji z Bogiem, a nawiązywanie takiej relacji rozumiane jest jako niełatwy proces. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania (List do Kolosan 2,2-3).

Krzyż symbolizuje także, że przez Chrystusa następuje nie tylko nawiązanie relacji z Bogiem (belka pionowa symbolicznie łącząca niebo z ziemią), ale także nawiązanie relacji z innymi ludźmi (belka pozioma). W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich (Kol 3,11).

HASŁA

W działaniach Centrum człowiek jest podmiotem, dlatego swoje zadanie widzimy w towarzyszeniu człowiekowi w codziennym życiu w celu poprawy warunków i jakości jego życia: dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, co wyrażone jest w jednym z haseł CME: dla poprawy jakości życia. Poprawa jakości życia ma związek także z potrzebami duchowymi człowieka. Natomiast w haśle: Ludzie to Boża metoda, zawarte jest przekonanie, że Bóg działa przez zaangażowanie jednego człowieka dla dobra drugiego człowieka i każdego wyposaża w zdolności, umiejętności i inne zasoby, choć ze względu na naszą niedoskonałość, każdy posiada także deficyty, które mogą zostać „uzupełnione” przez inną osobę.

NAZWA

Poszczególne człony nazwy: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie oznaczają:

Centrum, czyli specjalistyczny ośrodek (miejsce), w którym prowadzona jest teoretyczna, koncepcyjna, szkoleniowa i praktyczna praca związana z zaangażowaniem Kościoła we współczesnym świecie (misją). Przejawia się to w inicjowaniu, ożywianiu i rozwijaniu własnych pomysłów i wspieraniu pomysłów innych oraz tworzeniu i wdrażaniu projektów, metod i materiałów.

Misję rozumiemy jako całe zadanie, które mamy na ziemi jako Kościół Jezusa Chrystusa. To holistyczne podejście oznacza, że misja to zadanie interdyscyplinarne wychodzące poza dotychczasowe pojmowanie misji jedynie jako działania w kierunku „nawracania”. Misja to składanie pełnego miłości bliźniego świadectwa o Chrystusie słowem i czynem przy poszanowaniu godności każdego bliźniego. Wymaga to międzykulturowego dialogu. Ważne jest więc zaangażowanie społeczne dla dobra lokalnej wspólnoty i wyjście poza swoje środowisko.

Rozdzielenie w nazwie CME często spotykanego pojęcia misyjno-ewangelizacyjny na misję i ewangelizację, oznacza, że misja i ewangelizacja to dwa różne pojęcia.

Umieszczenie w nazwie zwrotu „i Ewangelizacji” nie oznacza, że w naszej działalności chodzi tylko o ewangelizację rozumianą jako forma spotkania, ale o przekazanie przez interdyscyplinarne działania jasnego i uwalniającego komunikatu o treści: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J 3,16).

Tak rozumiemy też rozbudzanie życia duchowego każdego potrzebującego i poszukującego sensu życia. dlatego w każdym działaniu CME (także kulturalnym, charytatywnym, społecznym) istotny jest elementem konfrontujący uczestnika (słuchacza, odbiorcę) z ewangelią o Jezusie z Nazaretu.

Kościoła – znaczy to, że Wielkie Posłannictwo jest zadaniem całego Kościoła Powszechnego, którego jesteśmy częścią. Dlatego interdyscyplinarne działania misyjne muszą odbywać się w ekumenicznym dialogu z chrześcijanami innych wyznań. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś (J 17,21). Miłość bliźniego nie jest rozumiana tylko jako miłość do potrzebujących, ale także jako miłość do członków innych wyznań (Kościołów) chrześcijańskich. Jesteśmy przekonani, że ewangelizacja może i powinna odbywać się w międzywyznaniowej współpracy. Współpraca międzywyznaniowa może być tylko wtedy partnerska, gdy świadomi swojej tożsamości chrześcijanie, wolni od poszukiwania „wyższości swojego ugrupowania”, łączą się dla dobra zagubionego bliźniego. Oznacza to, że świadomość swojej tożsamości i tradycji oraz prezentowanie jej jest zwiększeniem możliwości misyjnych Kościoła Powszechnego, a nie ograniczeniem, szczególnie w ponowoczesnych czasach. Stąd w nazwie określenie swojej tożsamości: Ewangelicko-Augsburskiego. Powołanie się Kościoła Luterańskiego w Polsce na Konfesję Augsburską wskazuje na gotowość do podejmowania dialogu nad zagadnieniami naszej wiary z siostrami i braćmi z innych Kościołów.

Takie podejście pozwala na zaangażowanie się w CME osób o różnych przekonaniach oraz CME dla różnych wspólnot, choć jest ono szczególnie skierowane do członków i sympatyków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Umieszczenie w nazwie zwrotu „w Rzeczpospolitej Polskiej” wskazuje, że Centrum nie jest skoncentrowane na działanie wewnątrz jednego Kościoła, ale motywuje chrześcijan do „wyjścia” naprzeciw potrzebującym i do zaangażowania we własnym środowisku, szczególnie dla dobra tych, którzy znajdują się w trudnej (kryzysowej) sytuacji. Trzecim kierunkiem działalności CME jest misja zagraniczna rozumiana jako „międzykulturowe świadectwo wiary wyrażone przez miłość do bliźniego niezależnie od jego rasy, kultury, tradycji i wiary”. Takie świadectwo wymaga poszanowania drugiego, dlatego działania CME poza swoją siedzibą w Dzięgielowie są prowadzone zawsze we współpracy z miejscowymi partnerami (parafiami, organizacjami itp.).


Nasi partnerzy