1.5

Centrum Mediacji, Poradnictwa i Superwizji jest jednostką lokalną CME, która powstała na początku 2016 roku.
W CMPS prowadzimy trzy formy poradnictwa:
– mediacje,
– poradnictwo duszpasterskie,
– superwizję.

MEDIACJA

Mediacja to polubowna metoda rozwiązywania sporów, w której profesjonalny mediator pomaga stronom w komunikacji, określeniu interesów oraz wypracowaniu satysfakcjonującego i akceptowanego przez nie porozumienia.

Mediacja nie jest terapią – służy rozwiązaniu konkretnej sytuacji konfliktowej (a tym samym często też sporu prawnego) i ma charakter doraźny. Terapia tymczasem jest długofalowa i ma na celu powrót do równowagi psychicznej osoby czy pary mającej trudności z samodzielnym uporaniem się z własnymi emocjami, lękami czy stresem. Terapia
jest zatem ukierunkowana zwykle na głębsze zmiany zachowań i postaw, a mediacja na zakończenie danego sporu i wywołanie skutków prawnych.

Jej zalety:
• mediacja jest skuteczna: przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy (tj. uprawniający do prowadzenia egzekucji komorniczej)
• mediacja jest szybka: jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli stron i ich i chęci „załatwienia sprawy”
• mediacja jest dyskretna: o fakcie jej prowadzenia wie bardzo mały krąg osób oraz poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów są chronione prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa
• mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać we względnej zgodzie

W CMSP mediacja prowadzona jest przez wolonariuszkę-mediatorkę.


PORADNICTWO DUSZPASTERSKIE

To otwarta w dostępie oferta Kościoła w interpersonalnym towarzyszeniu, spotkaniu i interpretacji życia w horyzoncie chrześcijańskiej wiary, której celem jest wzmocnienia własnej pewności w życiu i w wierze.

Ważne punkty:
• w rozmowie poradniczej/duszpasterskiej można poruszać wszystkie tematy, które nurtują rozmówcę (lub rozmówców, np. pary małżeńskie, narzeczeńskie itd.)
• każde spotkanie, rozmowa, cały proces podlega zasadzie poufności
• najważniejsze jest nawiązanie relacji z drugą osobą poprzez rozmowę, spotkanie, zainteresowanie, towarzyszenie
• istotny jest kontekst duchowy, kontekst wiary

Poradnictwo nie jest terapią – chodzi w nim o wzmocnienie rozmówcy w jego życiu tak, aby mógł je dalej sam kształtować i prowadzić.

Poradnictwem duszpasterskim w CMSP zajmują się duszpasterze/doradcy, którzy ukończyli certyfikowane Kursy Duszpasterskie, prowadzone według standardów Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

SUPERWIZJA

Superwizja psychologiczno-pastoralna to praktyczna i profesjonalna forma poradnictwa, której celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej i w polepszaniu jej jakości.
Superwizja jako forma poradnictwa ma swój początek w dwóch źródłach: w pracy socjalnej i w psychoterapii. Superwizja jest wspólnym poszukiwaniem rozwiązań.

Superwizja nie jest ograniczona do wyznaczonej grupy zawodowej. Mogą z niej korzystać m.in.: nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, pracownicy placówek socjalnych, stowarzyszeń, instytucji samorządowych i firm prywatnych, niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz duchowni, katecheci i świeccy pracownicy instytucji kościelnych.
Poufność jest jedną z podstawowych zasad pracy superwizyjnej.

Jest pomocna m.in. w:
• rozwoju osobistym,
• zrozumieniu swojej roli w pracy i w jej rozwijaniu,
• podejmowaniu decyzji o dalszej pracy, wolontariacie, służb,
• przeciwdziałaniu syndromowi wypalenia zawodowego,
• poprawie relacji między współpracownikami i usprawnianiu pracy w zespole,
• przepracowywaniu trudnych sytuacji,
• w procesie reorganizacji instytucji.

Superwizja nie jest terapią – koncentruje się na rozwoju całej osoby w kontekście zawodowym, czy inaczej mówiąc na jego osobowości. W superwizji ważny jest nie tyle cel, co samo polepszenie wykonywanej pracy. Porównując to z coachingiem, w którym przede wszystkim chodzi o zwiększenie wydajności, wykorzystanie potencjału i poprawienie wyników, bo istotne jest w nim osiąganie celów przez pracowników.

Superwizję w ramach CMSP prowadzą certyfikowani superwizorzy i superwizorzy w procesie kształcenia Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce.

Jeżeli jesteś zainteresowana i zainteresowany kontaktem, szukasz pomocy, masz pytania – napisz do nas na adres: pomoc@cme.org.pl.
Lista superwizorów współpracujących z nami znajduje się tu.


Nasi partnerzy