Zgodnie ze statutem Centrum Misji i Ewangelizacji Rada nadzoruje działalność Centrum, czuwa nad realizacją jego zadań. Składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła. Kadencja Rady trwa 5 lat. W uzasadnionych przypadkach Konsystorz na wniosek Biskupa może dokonać zmiany w składzie Rady przed upływem kadencji.

Nasi partnerzy