1.5

Inauguracja roku szkolnego 2024/2025 nastąpi w niedzielę 6 października, w trakcie nabożeństwa o godz. 10.00 w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie.

W tym roku, jako biblijne motto, towarzyszyć nam będą słowa Jezusa:

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” /J 14,6 BE/

Chcemy iść drogą, którą toruje Jezus, poznawać prawdę, którą On objawia i uczyć się żyć w więzi z Nim na co dzień.


 

Szkoła Biblijna w Dzięgielowie zapoznaje z treścią i przesłaniem ksiąg Starego i Nowego Testamentu i podstawowymi doktrynami biblijnymi. To miejsce dla każdego, kto chce lepiej rozumieć Słowo Boże i na nim budować swoje życie. 

Szkoła Biblijna to także tworzenie wspólnoty duchowej i modlitewnej, dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie relacji i przyjaźni, motywowanie do zaangażowania się i służby w Kościele.

– W Szkole Biblijnej nie chodzi nam o to, by ludzie czytali Biblię. Samo czytanie to o wiele za mało. Naszym celem jest towarzyszenie w dojrzewaniu w wierze opartej na Jezusie Chrystusie – centrum całego Pisma. To nie jest możliwe bez więzi z innymi i bez fachowego prowadzenia po przesłaniu Pisma Świętego. Wierzymy też i doświadczamy tego, że Bóg działa tam, gdzie ludzie zbierają się w imieniu Jezusa – wyjaśnia ks. dr Grzegorz Olek, dyrektor szkoły.

W ciągu roku szkolnego odbywa się 18 zjazdów w soboty, w godz. 8.00–18.00 oraz inauguracyjny zjazd, w pierwszą niedzielę października, w godz. 10.00-18.00. Nauka trwa dwa lata i obejmuje 360 godzin lekcyjnych (po 45 min).

W maju 2017 roku Redakcja Ekumeniczna TVP wyemitowała dokument poświęcony Szkole Biblijnej CME.

Dotychczas, w ciągu 26. lat funkcjonowania Szkoły, uczyło się w niej 429 słuchaczy. Początkowo zajęcia prowadzono w systemie dziennym. Na prośbę osób zainteresowanych (zwłaszcza pracujących zawodowo) rozpoczęły się zajęcia w trybie zaocznym. System ten – sesje zjazdowe co dwa tygodnie – jest w tej chwili jedyną formą nauki w Szkole.

 

Dodatkowe informacje

Czego możesz doświadczyć?

Trudno porównać do innych przeżyć to, czego możemy doświadczać dzięki Szkole Biblijnej – stwierdził w wywiadzie radiowym jeden z jej nauczycieli, Maciej Oczkowski, kierownik Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie w latach 2009-2017.

– Rok nauki w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie zaczyna się tak, jak rok akademicki.

– Wstępem jest rozmowa kwalifikacyjna, która ma miejsce jeszcze we wrześniu natomiast inauguracja odbywa się w październiku podczas nabożeństwa w kościele Eben-Ezer w Dzięgielowie, w którym uczestniczą także parafianie. Studenci pierwszego roku otrzymują błogosławieństwo i mają okazję wspólnie przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Kazanie wygłasza jeden z wykładowców Szkoły. Cała atmosfera sprawia, że jeszcze wówczas zgłaszają się nowe osoby, które do tej chwili nie potrafiły podjąć decyzji. Jednak w tym momencie nabrały przekonania, że to o czym myślały od kilku lat powinno wydarzyć się właśnie teraz i rozpoczynają naukę w Szkole Biblijnej.

– Jakby nabór do Szkoły pod wpływem Ducha Świętego.

– Tak! Tak się zdarzało i muszę powiedzieć, że były to bardzo udane „nabory”.

– Myślę, że Duch Boży zawsze działa w sercach ludzi, którzy pragną poznać lepiej Boże Słowo, bo o to chodzi w Szkole Biblijnej.

– Tak. Zdradzę tu pewien sekret. Nasze rozmowy kwalifikacyjne są po to, aby prowadzący zajęcia, mogli poznać motywację do nauki naszych przyszłych słuchaczy natomiast dla kandydatów to okazja do rozeznania czy podejmują właściwy wybór. Prawie zawsze, po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi kandydatami, mówimy do siebie: Popatrz, jak Pan Bóg ciekawie prowadzi ludzi!

I teraz modlimy się o kolejnych kandydatów do szkoły Biblijnej w Dzięgielowie i z góry za nich dziękujemy, ciesząc się z tej społeczności, którą będziemy w imię Pana Jezusa przeżywać.

Jako studenci spotykają się ludzie w różnym wieku, o różnych temperamentach i różnym przygotowaniu intelektualnym. Oprócz tego, na prośbę studentów są jeszcze spotkania dodatkowe, dyskusje więc w ciągu dwóch lat z tej grupy tworzy się rodzina, grono przyjaciół, które nie chce się rozstać. Serdecznie zapraszam do tego naszego grona.

Wykładowcy

Iwona Baraniec
dr teologii ewangelickiej, absolwentka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prowadzi wykłady z wybranych ksiąg NT

Łukasz Barański
dr teologii ewangelickiej, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prowadzi wykłady z przedmiotów „Historia Kościoła” i  „Wiedza o wyznaniach”

Tymoteusz Bujok
teolog ewangelicki, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, dyrektor CME; prowadzi wykłady z wybranych ksiąg Nowego Testamentu,

Bartosz Cieślar
absolwent Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, teolog ewangelicki, prowadzi wykłady z wybranych ksiąg Starego Testamentu

Marek Cieślar
ewangelista, koordynator Szkoły Biblijnej, prowadzi wykłady z wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu

Roman Fenger 
ewangelista, doradca rodzinny w CME, prowadzi wykłady z wybranych ksiąg S i NT.

Marcin Gabryś
historyk, kustosz Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie, prowadzi wykłady z przedmiotów „Historia Kościoła” i „Wiedza o wyznaniach”

Jerzy Głowiński
dr teologii ewangelickiej, informatyk, prowadzi wykłady z wybranych ksiąg S i NT

Jarosław Mazur
ewangelista, prowadzi wykłady z przedmiotu „Jak zaangażować się w życie i działania swojej parafii”

dr Grzegorz Olek
teolog ewangelicki, dyrektor Szkoły Biblijnej, absolwent i doktor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, redaktor portalu Orygenes.pl, prowadzi wykłady z wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu

Piotr Pustelnik
ewangelista, prowadzi wykłady z Listu do Kolosan

dr hab. Jerzy Sojka
teolog ewangelicki, profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, prowadzi wykłady monograficzne

Magda Szczeponek-Kłoda
lingwistka, prowadzi wykłady z Listu Jakuba

Piotr Sztwiertnia
teolog ewangelicki, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; prowadzi wykłady z wybranych ksiąg Nowego Testamentu

ks. Tomasz Wigłasz
teolog ewangelicki, absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; prowadzi wykłady z wybranych ksiąg Starego Testamentu

Przedmioty

Niemal wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu, Historia Kościoła, Wiedza o wyznaniach, wykłady monograficzne.

Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem, testem lub egzaminem. Po zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych dwuletnim programem  absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Szkoły Biblijnej.

Plan dnia

W ciągu roku szkolnego odbywa się 18 zjazdów w soboty w godz. 8.00-18.00 i jeden zjazd w niedzielę, w dniu inauguracji roku, w 1. niedzielę października (w tym roku 6.10)

Nauka trwa dwa lata i obejmuje łącznie 360 godzin lekcyjnych (po 45 min).

Plan dnia
08.00-09.30  wykład
09.30-09.45  przerwa na kawę
09.45-12.30  wykład
12.30-13.00  obiad
13.00-13.50  przerwa
13.50 – 15.20  wykład
15.20-15.35  przerwa na kawę
15.35-18.00  wykład

 

Terminy i plan zajęć w 2024/2025

6 października 2024 – inauguracja w trakcie nabożeństwa w kościele Eben Ezer w Dzięgielowie o godz. 10.00 i pierwsza sesja wykładowa, godz. 14.00-18.00 w CME

Kolejne zjazdy w godz. 8.00-18.00

Rok 2024:

2. zjazd – 19 października
3. zjazd – 9 listopada
4. zjazd – 23 listopada
5. zjazd – 7 grudnia
6. zjazd – 14 grudnia

Rok 2025

7. zjazd – 11 stycznia
8. zjazd – 25 stycznia
9. zjazd – 8 lutego
10. zjazd – 15 lutego
11. zjazd – 1 marca
12. zjazd – 15 marca
13. zjazd – 29 marca – Dzień Otwarty
14. zjazd – 12 kwietnia
15. zjazd – 26 kwietnia
16. zjazd – 10 maja
17. zjazd – 24  maja – Dzień Otwarty
18. zjazd – 7 czerwca
19. zjazd – 14 czerwca – 8.00 – 12.30 sesja wykładowa, 14.00 – 18.00 zakończenie roku

Opłaty i warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia:
1. Rozmowa wstępna.
2. Ukończenie 16 roku życia.
3. Dostarczenie do sekretariatu CME, najpóźniej do 10 września, następujących dokumentów:
– wypełnionego kwestionariusza-podania o przyjęcie
– życiorysu
– opinii proboszcza parafii
– rekomendacji osoby polecającej
– dwóch zdjęć legitymacyjnych

Koszt
2 400,00 zł płatne w trzech ratach po 800,00 zł na początku każdego trymestru

Wpłat należy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski S.A. o. Cieszyn 81 1050 1083 1000 0022 8838 0138

Każdy słuchacz, na początku każdego trymestru, otrzyma dokument sprzedaży (paragon, faktura – wg zgłoszonego zapotrzebowania) z terminem płatności 14 dni. Otrzymany dokument prosimy opłacić wg danych zawartych w tym dokumencie (nr konta, nr dokumentu).
Prosimy nie uiszczać opłat samodzielnie przed otrzymaniem dokumentu sprzedaży.

O Szkole mówią absolwenci

O Szkole Biblijnej dowiedziałam się od znajomych, całkiem przypadkiem. Przyszłam do niej z wdzięczności, że kilka miesięcy wcześniej Pan Bóg okazał mi swoją łaskę i odwrócił bieg mojego życia. Od tamtej chwili idę przez życie już z Nim, a więc chciałam bliżej Go poznać, bo choć od dzieciństwa w kościele sporo słyszałam, to nigdy nie odbierałam żadnych słów osobiście. Po drugie, chciałam poznać Słowo Boże, żeby później móc dzielić się tym Słowem z innymi. Moje oczekiwania były niewielkie, bo tak naprawdę chyba do końca nie wiedziałam na co się piszę 🙂 Ale było super! Wykłady były bardzo ciekawe, wykładowcy z pasją i dużym zaangażowaniem przedstawiali materiał do studiowania. Dodatkowo była miła rodzinna atmosfera i pyszne ciasta i obiady w przerwach 🙂 Bóg o wszystko inne się zatroszczył (finanse, czas).
Wszystkie zajęcia były szczególne. Bardzo podobały mi się te ze Starego Testamentu (a szczególnie księgi prorockie). Teraz dopiero widzę jaki skarb jest w nich zawarty.
W szkole dowiedziałam się wszystkiego od podstaw, co to znaczy być chrześcijaninem. Tu były początki mojej relacji z Panem i wywróciło to do góry nogami ważne obszary mojego życia. Odkryłam, jak ważne jest karmienie się Słowem Bożym każdego dnia. Niesamowite dla mnie było poznawanie Bożego charakteru opisanego na kartach Biblii. Ale myślę, że dla wszystkich, którzy już dłużej czytają Pismo, niesamowicie pomocne jest takie usystematyzowanie wiedzy księga po księdze.   
Dużą zaletą tej szkoły jest to, że można poczuć, się jak w rodzinie. Łączy ludzi i młodszych i starszych, ale wszyscy mają ten sam cel i to jest ważne.
Monika, 22 lata

Zawsze wiedziałam, ze wiara i wiedza to dwie rożne sprawy i długo wydawało mi się, ze ta druga nie jest mi potrzebna. Teraz po prawie 2 latach studium widzę, jak bardzo się myliłam. Chcąc kochać pełniej i świadomiej zapragnęłam poznawać Osobę Kochaną, zapragnęłam wiedzieć Kim jest, czego ode mnie oczekuję. Teraz szczerzej przed samą sobą, codziennie, odpowiadam sobie na pytanie: kto jest Panem mojego życia.
Katarzyna, 48 lat

O Szkole Biblijnej dowiedziałam się podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie, gdzie jestem prawie każdego roku. Wiele razy miałam okazję posłuchać tam ciekawych wykładów, prowadzonych przez wykładowców szkoły. Czułam ogromny niedosyt, chciałam słuchać więcej i częściej, i oprócz tego móc zadawać pytania. To wszystko stało się możliwe, gdy zapisałam się do Szkoły Biblijnej. Przyszłam do niej po to, żeby lepiej poznawać Biblię, mieć społeczność z innymi wierzącymi, korzystać z wiedzy i doświadczenia wykładowców, mieć możliwość dyskusji na tematy, które bezpośrednio dotyczą naszego życia i dzisiejszych czasów. Szkoła Biblijna spełniła moje oczekiwania.
Szkoła dała mi głębsze rozumienie Biblii. Dawniej wiele fragmentów, zwłaszcza ze Starego Testamentu, czytałam bez znajomości kontekstu historycznego. Dużą pomocą było dla mnie ukazanie, w jakich okresach historii Izraela działali prorocy, jaka była wtedy sytuacja polityczna i życie duchowe narodu wybranego. Wiem, że warto się modlić o błogosławieństwo dla dalszej działalności szkoły. Zastanawiam się też, jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę. Może trzeci rok?…
Joanna, 52 lata

Na Kurs homiletyczno-liturgiczny poszedłem po to, aby się przygotować do służby dla Pana Boga. Żartobliwie mógłbym powiedzieć, ze skłoniła mnie do tego moja żona i jedna ze współuczestniczek kursu, która bardzo chciała wziąć w nim udział i szukała osób, które wraz z nią podejmą naukę. Jakie miałem oczekiwania? Chciałem poznać zasady przygotowywania rozważań biblijnych, prowadzenia spotkań, inicjowania i prowadzenia dyskusji. Teraz, po prawie roku nauki wiem o wiele więcej na ten temat, choć mam świadomość, że naprawdę można się tego nauczyć dopiero w praktyce – prowadząc spotkania, stykając się z ludźmi, ich różnymi poglądami, doświadczeniami i pewnie czasem problemami. Dlatego modlę się o to, aby Pan Bóg nadal mnie uczył. Przez dwa lata nauki w Szkole Biblijnej wielokrotnie słyszeliśmy o Kursie homiletyczno-liturgicznym. Mam również kolegę, który go ukończył i wiele mi o nim opowiadał.
Co szczególnie zapamiętałem? Spór, jaki wyniknął pomiędzy mną, a jednym z wykładowców kursu w trakcie zajęć. Zapadł mi on w pamięci dlatego, że ostatecznie potrafiliśmy w sposób kulturalny i taktowny ten spór rozwiązać, wyjaśnić to, co nas poróżniło, wskazać to, co nas dotknęło. Myślę, że była to dla mnie lekcja na przyszłość, dotycząca rozwiązywania sporów w życiu, ale także sporów, jakie na pewno mogą wystąpić przy okazji prowadzenia różnych spotkań biblijnych.
Zaletą Kursu homiletyczno-liturgicznego, oprócz możliwości zdobycia nowej wiedzy, jest na pewno możliwość dyskusji, wysłuchania myśli, opinii i doświadczeń innych uczestników i wykładowców. To skłania do ponownego zastanowienia się nad wieloma sprawami, do weryfikacji lub ugruntowania własnych poglądów. Często mamy sprecyzowane poglądy na jakiś temat – często są to sprawy, których sami, osobiście nie przeżyliśmy, nie doświadczyliśmy. Kiedy spotykamy się z kimś, kto tego „doświadczył na własnej skórze”, przeżył to i dzieli się swoimi doświadczeniami, to zaczynamy się zastanawiać, co zrobilibyśmy w jego sytuacji, czy bylibyśmy tak samo pewni swojego dotychczasowego zdania na ten temat.
Grzegorz, 43 lata

Szkoła Biblijna uporządkowała i usystematyzowała moją wiedzę biblijną, bardzo ją poszerzając. Zrozumiałam wiele niejasnych do tej pory rzeczy. Rozsypane w mojej głowie puzzle pięknie się ułożyły, tworząc obraz Bożego Słowa, Bożego zamysłu i planu jako całości. Czas spędzony w Szkole, był też dla mnie czasem intensywnego wzrostu duchowego. 
Basia, 44 lata

To jest dobre miejsce dla Ciebie – takie usłyszałem kiedyś słowa od osoby, która zachęcała mnie do podjęcia nauki. Tak mnie to czyjeś stwierdzenie, że zna dobre miejsce dla mnie zaskoczyło, że… postanowiłem to sprawdzić i… nie żałuję ani jednego dnia tam spędzonego. Dlaczego? Myślę, że często w naszym życiu jest tak jak w biblijnej historii Joasza. Niby znamy naszego Pana i chcemy być mu wierni, ale często zdarza się, że nie podążamy za Nim. Nie słyszymy lub też nie chcemy słyszeć (jak Jonasz) dziś Jego słowa pełnego wskazówek jak żyć. Szkoła Biblijna jest doskonałym miejscem na to, by poznać drogę która została nam wyznaczona, by nauczyć się słuchać i korzystać z Jego wskazówek, by nasze ludzkie życie mogło nabrać sensu i stać się taka solą w życiu innych ludzi.
Będąc przed kilkoma laty wolontariuszem Szkoły Biblijnej, nauczyłem się tego, że to nie od nas ludzi zależy, czy Ty postanowisz zostać słuchaczem pierwszego roku. To zależy jedynie od Pana. To On, może mówił już kiedyś o tym do Ciebie, może mówi dziś, może mówi teraz. “Chodź poznaj mnie dzisiaj, a nadam nową jakość Twojemu życiu”. Więc jeżeli słyszysz ten głos, to nie uciekaj, jak Jonasz, ale skorzystaj z tego co Pan ma do Ciebie przygotowane w Szkole Biblijnej. Cieszę się, że dziś to ja z pełnym przekonaniem mogę pisać drogi Czytelniku, że Szkoła Biblijna, jest dobrym miejsce dla Ciebie.

Jarosław Mazur, absolwent Szkoły Biblijnej i Kursu Homiletyczno-liturgicznego

Bardzo ważne w Szkole było dla mnie nabywanie umiejętności szerszego spojrzenia na Słowo Boże, kształtowanie obrazu Boga na podstawie całego przesłania Biblii a nie tylko pojedynczych wersetów oraz nowe znajomości. Szczególnie istotne było też doświadczenie, że grupa ponad trzydziestu osób, różniących się praktycznie wszystkim – wiekiem, doświadczeniem życiowym, pochodzeniem, zawodem – potrafi się jednoczyć wokół Słowa Bożego, przy którym wszystkie te różnice nie stanowią przeszkody.
Grzegorz, 42 lata

W Szkole są wykładowcy, którzy nie tylko potrafią nakreślić kontekst historyczny i kulturowy czasów powstawania poszczególnych ksiąg biblijnych, ale przedstawiane przez nich nawiązania pomagają stworzyć spójną linię obu Testamentów. Jednocześnie nie narzucają własnej interpretacji i są otwarci na dyskusje. Wykłady pomogły mi, np. w przejściu przez gąszcz trudnych do interpretacji proroctw ST, zapowiedzi księgi objawienia, odróżnieniu charakteru poszczególnych Ewangelii, ale również pomogły mi odkryć jak dynamicznie rozwijało się chrześcijaństwo w pierwszym wieku i co fascynowało ludzi tamtych czasów.
Jadzia, 36 lat

Z wielką wdzięcznością Panu Bogu wspominam udział w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie. Był to dla mnie niełatwy czas prób i doświadczeń, jak i głębokich refleksji, które m.in. przyczyniły się do podjęcia decyzji o podjęciu studiów teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Po ukończeniu tychże studiów zaproponowano mi poprowadzenie zajęć z wybranych ksiąg Starego Testamentu, czym zajmuję się do dzisiaj. Każdorazowo służbę tą podejmuję z wielką radością, ale i pokorą wobec biblijnego tekstu czy oczekiwań słuchaczy, a zastosowania tkwiące w tekście pozostawiają głęboki twórczy ślad w mojej codziennej pracy duszpasterskiej.
Ks. Bartosz Cieślar, wykładowca

Jestem pod wielkim wrażeniem motywacji studentów Szkoły Biblijnej, którzy poza swoimi codziennymi obowiązkami znajdują siłę i czas, żeby przyjechać na zajęcia, słuchać i aktywnie mierzyć się z przesłaniem Biblii. Widzę szczere i entuzjastyczne zainteresowanie ewangelią o Jezusie Chrystusie, wiarę, która chce lepiej poznawać przesłanie ksiąg biblijnych i wiedzieć więcej. Dzielenie się ze studentami tym, czym zajmuję się na co dzień na poziomie akademickim – biblistyką Nowego Testamentu – jest pewnego rodzaju wyzwaniem. Ważne jest dla mnie przekazanie, że do lepszego zrozumienia i lektury Biblii potrzeba wiele informacji, tła historyczno-społecznego, faktów nieraz nudnych, ale chroniących przed samowolą interpretacyjną, jakiej w protestantyzmie wiele. Jednocześnie jako teolog lubię z zainteresowanymi ludźmi rozmawiać o Biblii i wierze, a tutaj mam taką możliwość.
Ks. Grzegorz Olek, wykładowca

Myślałem, że mój głód poznawania Boga w Szkole Biblijnej zostanie zaspokojony, niestety został jeszcze bardziej zaostrzony. Będzie mi brakować studentów, wykładowców, społeczności, wspólnego śpiewu i modlitwy. Jeżeli ktoś odczuwa potrzebę poznawania Boga, to wiem, że jest to dobre miejsce dla niego.
Jakub, 51 lat

Wśród osób, które ukończyły Szkołę Biblijną w Dzięgielowie są osoby duchowne, pracownicy i wolontariusze Centrum i Ewangelizacji:
Ks. Bartosz Cieślar – wykładowca Szkoły, proboszcz parafii ewangelickiej w Żorach
Robert Cieślar i Monika Cieślar – współtwórcy Grupy Pedagogów Ulicy UNO w Bytomiu
Roman Fenger i Mariola Fenger – doradcy rodzinni
Jarosław Mazur – ewangelista, członek Synodu Kościoła E-A. w RP
Lidia Żur – koordynatorka projektu „Pomoc dla Afryki”
Pavlo Shvarts – biskup Kościoła luterańskiego na Ukrainie i jego żona – Agata

O rozmowie wstępnej

Rozmowa wstępna do Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie odbywa się w przyjaznej i życzliwej atmosferze. To nie egzamin, ale to czas, by poznać oczekiwania kandydata w stosunku do Szkoły, rozwiać jego wątpliwości. Podczas rozmowy oczekujemy również na pytania kandydatów do nas. Zależy nam na tym, aby wszystkie informacje, które są mu potrzebne do podjęcia decyzji o rozpoczęciu nauki w Szkole Biblijnej otrzymał z pierwszej ręki.

W 2024 r. rozmowy wstępne odbędą się w soboty 21  i 28 września od godz. 9.00 w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie.

Poniżej prezentujemy wspomnienia słuchaczy Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie na temat rozmowy wstępnej.

Poniżej prezentujemy wspomnienia słuchaczy Szkoły Biblijnej w Dzięgielowie na temat rozmowy wstępnej.

Byłem trochę wystraszony, bo nie jestem z kościoła luterańskiego i nie miałem polecenia mojego księdza. Ale pan dyrektor zgodził się bym miał dwa listy polecające. Okazało się że to tylko rozmowa, na której poznajemy się z dyrekcją, aby wiedzieć kim jesteśmy. Każdy kto pragnie poznawać naszego Ojca i Jego Słowo jest mile widziany, więc nikt nie powinien być zestresowany tą rozmową. Teraz wiem że to są po prostu pierwsze okazje do przywitania,  podania sobie ręki, odwzajemnienia uśmiechu. To po prostu początek szkoły, a nie moment, w którym, jak popełnię jakąś gafę to się nie dostanę. Dariusz

Moją rozmowę wstępną wspominam bardzo dobrze. Wiedziałam, że będzie przebiegać w miłej atmosferze, bo znam osobiście brata Oczkowskiego i nie mogło być inaczej. Pamiętam, że zapytał mnie o to, jaka jest moja ulubiona postać biblijna. Jego pytania miały na celu zbadanie moich oczekiwań w stosunku do Szkoły Biblijnej. Ja też miałam parę pytań na temat tej szkoły. Rozmowa była dosyć krótka i po jej zakończeniu cieszyłam się, że już wszystko załatwiłam, „klamka zapadła” i mogę z radością oczekiwać uroczystego nabożeństwa inauguracyjnego i pierwszych zajęć. Joanna

Też się trochę obawiałem tej rozmowy. Teraz jednak, z perspektywy czasu mogę zapewnić, że nie było czego. Rozmowa wstępna do Szkoły Biblijnej to nie jest egzamin z …  No właśnie, nawet nie wiem z czego miałby to być egzamin: z wiary? z relacji z Panem Bogiem? Myślę, że ta rozmowa to przede wszystkim okazja do poznania kandydatów do Szkoły i ich motywacji do podjęcia nauki. Dlatego: Drodzy Kandydaci – nie macie się czego obawiać. Ta rozmowa to początek wspaniałego, dwuletniego doświadczenia. Warto je przeżyć! Grzegorz

Fundusz im. Ks. A. Podżorskiego

Nasi partnerzy