Przekazując 1% na Centrum Misji i Ewangelizacji pomagają nam Państwo odmieniać różne strony życia. Działamy w tych środowiskach, w których trzeba zadbać o potrzeby podstawowe. Rozwijamy też te inicjatywy, które w naszym przekonaniu wychodzą na przeciw ważnym potrzebom duchowym i społecznym.

Będziemy wdzięczni za przekazanie nam 1%!

Centrum Misji i Ewangelizacji – KRS: 0000225011

Państwa 1% przeznaczamy na:

 • fundusze pomocowe dla dzieci, rodzin oraz chrześcijan na świecie
 • dzieci, które muszą pokonywać trudności
 • kulturę
 • poradnictwo i ewangelizację
 • organizowanie i doskonalenie pracy wolontariuszy

Naszym przesłaniem są słowa: LUDZIE TO BOŻA METODA. Dlatego jesteśmy tam, gdzie są LUDZIE – w Kościele, na ulicy, w radiu, w domu, na koncercie, w internecie… Współpracujemy, motywujemy, szkolimy. Udzielamy praktycznego wsparcia do inicjowania, ożywiania i rozwijania w oparciu o wartości chrześcijańskie edukacji, kultury, wolontariatu. Nasze działania, ponad podziałami wyznaniowymi, są dla poprawy jakości życia dzieci i młodzieży, ludzi dojrzałych i seniorów. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego już od 11 lat!

ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacji: Dzisiaj misja to składanie pełnego miłości bliźniego świadectwa o Chrystusie słowem i czynem, szanując godność każdego człowieka, niezależnie kim i jaki jest. Chrześcijanin to „bliźni” (por. Łk 10, 36-37) dla każdego napotkanego potrzebującego, jak nauczał Chrystus. Kochanie innych: biednych i bogatych, chorych i zdrowych, miłych i bezczelnych, przyjaciół i wrogów, podwładnych i przełożonych, ofiar i sprawców, chrześcijan i muzułmanów, wierzących i ateistów – wymaga pokory i umiejętności podchodzenia do bliźniego bez uprzedzeń. Ważne jest więc także zaangażowanie społeczne dla dobra lokalnej wspólnoty i wyjście poza swoje środowisko.

 

Marek Cieślar przewodniczący komisji finansowej „Rodzina rodzinie”: Bywa tak, że rodzina, która przez jakiś czas potrzebuje pomocy, w chwili gdy staje na nogi, sama zaczyna wpłacać drobne datki z myślą o innych, którym jest ciężko. A jeśli zdarzy się tak, że potrzebujących jest znacznie więcej niż darczyńców, możemy liczyć na Was, przeznaczających dla nas 1% swojego dochodu. Najczęściej pomagamy rodzinom niepełnym, wielodzietnym, które są w kryzysie z powodu śmierci lub choroby jednego z małżonków, albo utraty pracy przez obojga rodziców. Czasem najstarsze, już pełnoletnie dziecko, przejmuje opiekę prawną nad resztą rodzeństwa. Pomagamy też w sytuacjach losowych, a także w przypadkach braku opału na zimę, pieniędzy na żywność czy na przybory szkolne. Zawsze upewniamy się, że w danej rodzinie nie ma problemu alkoholowego.

Jak wypełnić PITy?


Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy PIT online wypełniamy
we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki

Wypełniając PIT możesz też skorzystać z aktywnych formularzy, np. na stronie Ministerstwa Finansów.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt.

Konsultacja księgowa
od poniedziałku do piątku
pod numerem tel. 693 946 363
e-mail: ksiegowosc@cme.org.pl

Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowe informacje

CME jako OPP

Misją Centrum Misji i Ewangelizacji jako organizacji pożytku publicznego jest współdziałanie, motywowanie, szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy CME zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży, małżeństw i ludzi starszych. Szczególnie poprzez działalność: charytatywną (diakonijną), edukacyjno-wychowawczą, w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym; w zakresie kultury, sztuki i zachowania tradycji ze szczególnym uwzględnieniem kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego), promocję, upowszechnianie i organizowanie wolontariatu, działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Cele statutowe realizowane są poprzez:

 1. miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 2. stołówki,
 3. przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
 4. poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 5. pomoc społeczną pozostałą z zakwaterowaniem,
 6. pomoc społeczną pozostałą bez zakwaterowania,
 7. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną
 8. działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych,
 9. działalność zespołów teatralnych muzycznych,
 10. działalność filharmonii, orkiestr i chórów,
 11. działalność galerii i salonów wystawienniczych,
 12. działalność domów i ośrodków kultury,
 13. artystyczną! literacką działalność twórczą gdzie indziej niesklasyfikowaną
 14. działalność bibliotek innych niż publiczne,
 15. działalność archiwów,
 16. ochronę zabytków.

RAPORTY OPP


Nasi partnerzy