Raporty roczne z naszej działalności

Za nami rok 2015 - Rok Kultury Ewangelickiej

Rok 2015 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce upłynął pod hasłem Roku Kultury Ewangelickiej, a biblijne hasło, które mu towarzyszyło, pochodziło z Listu do Rzymian (15,7): „Dlatego przyjmujcie się wzajemnie, jak i Chrystus przyjął was ku chwale Boga”.

W naszych działaniach akcentowaliśmy przede wszystkim, że nie należy dążyć do jakichkolwiek podziałów, ale wzajemnie się szanować, akceptować, przyjmować do wiadomości, że drugi człowiek może mieć inny punkt widzenia i starać się o zachowanie pokoju oraz budowanie dobrych relacji. Po drugie, że jako chrześcijanie mamy naśladować w swoim codziennym życiu Jezusa Chrystusa, dbać o dobro drugiego człowieka, nie koncentrować się na jego deficytach, a także troszczyćsię o własne postępowanie i brać za nie odpowiedzialność, bo tylko wówczas możemy doświadczać jednomyślności i jedności w Chrystusie.

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP