1.5

Grupa Pedagogów Ulicy rozpoczęła 1 stycznia 2017 roku projekt “Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”.

Jego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w okresie 24 miesięcy trwania projektu, na terenie miasta Bytomia poprzez rozwój środowiskowych form usług społecznych w postaci:

  • programu profilaktycznego “Rozwiń Skrzydła” dla 48 osób (24 dziewcząt i 24 chłopców)
  • Szkoły Mobilnej dla 200 dzieci i młodzieży

W ramach projektu przewidziano pedagogikę podwórkową o charakterze animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat, spędzających czas wolny na podwórku, placu zabaw osiedla mieszkaniowego, zamieszkałych w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Rozbark i Karb.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT).

Przewidziana realizacja projektu: 1.01.2017–31.12.2018 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 838. 569,93 zł

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, realizowany w partnerstwie z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Miechowicach i współfinansowany także przez Diakonię Polską w ramach projektu Eurosieroty (Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych za pośrednictwem Diakonii Polskiej od Frauenarbeit GAW).

Dodatkowe informacje

Poszukiwani pracownicy na wychowawców podwórkowych

 

Praca dla wychowawców podwórkowych

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracowników na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (streetworker) do realizacji programu Szkoła Mobilna w ramach projektu „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”. Projekt będzie realizowany w Bytomiu.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące kandydata/kandydatki na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY:

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3–letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które charakteryzują trudne zachowania.
3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
5. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pozostałe:
1. Duża kreatywność.
2. Elastyczność i otwartość na zmiany.
3. Umiejętność organizacji pracy własnej.
4. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
5. Gotowość do pracy w bezpośrednim środowisku dziecka, na podwórkach.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie zajęć animacyjno-edukacyjnych przy użyciu Szkoły Mobilnej w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Karb, Rozbark.
2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO m.in. Dnia Dziecka oraz Festiwalu Zabawy.
3.Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach zespołu Szkoły Mobilnej.
4. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
5. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego oraz koordynatorem programu Szkoła Mobilna w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.

Oferujemy:
1. Pracę w doświadczonym zespole, który od 7 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
2. Pracę z użyciem alternatywnego narzędzia, jakim jest Szkoła Mobilna.
3. Zatrudnienie na umowę zlecenie od kwietnia 2017 r. do października 2017 r. (z możliwością kontynuacji zatrudnienia w kolejnym roku, również od kwietnia do października) w wymiarze 20 godzin tygodniowo (4 dni w tygodniu po 5h, popołudniami)
4. Pracę pod superwizją.
5. Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:
1. CV
2. List motywacyjny
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zal 1
4. Oświadczenie na temat wykształcenia:
– wyższe zal 2
– lub średnie zal 3

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 marca 2017 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


Nasi partnerzy