1.5

Zapraszamy do udziału w konkursie związanym z twórczością pisarską Lidii Czyż, a szczególnie jej najnowszą książką “Nic do oclenia”. To piąta powieść tej autorki wydana przez nasze wydawnictwo, czyli Warto. Zachęcamy do udziału w konkursie i mądrego wykorzystywania swojego wolnego czasu, a przede wszystkim dbania, żeby w ogóle taki czas mieć – czas, który chcemy przeznaczyć tylko dla siebie, aby odpocząć, zaczerpnąć nowej energii do życia, nawet jeśli to jesień, a nie wiosna!

Konkurs jest prowadzony na facebooku Centrum Misji i Ewangelizacji. Laureatami zostaną autorzy najciekawszych wypowiedzi zamieszczonych pod postem konkursowym na profilu: https://www.facebook.com/CentrumMisji/ – na temat: Jak spędzasz długie jesienne wieczory?

Nagrodą w konkursie są trzy książki Lidii Czyż „Nic do oclenia”.

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Nic do oclenia”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Nic do oclenia”. Organizatorem Konkursu jest CME, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów, NIP CME 548 24 35 666, KRS 0000225011. Fundatorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Warto CME.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu FB https://www.facebook.com/CentrumMisji/ w terminie 16–23 października 2019 roku (do godziny 12.00).
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi pod postem konkursowym na fanpage’u Organizatora 25 października 2019 r. o godz. 12.00.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 3. b) nie jest pracownikiem Centrum Misji i Ewangelizacji.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: trzy książki Lidii Czyż „Nic do oclenia”, o wartości 34,90 zł każda.
 2. Zdobywcy nagród zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, spośród Uczestników, którzy pod postem konkursowym na profilu: https://www.facebook.com/CentrumMisji/zamieszczą wpis, zawierający wypowiedź na temat: Jak spędzasz długie jesienne wieczory?
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator w składzie: Bożena Giemza, Joanna Rączkowiak i Beata Zamlewska-Pałyga.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres warto@cme.org.plw terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt CME, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez CME.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.cme.org.pl.

WIĘCEJ INFORMACJI O KSIĄŻCE


Nasi partnerzy