1.5

W dniu 17.10.2018r. zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów zamieszczonych w zapytaniu ofertowym na zatrudnienie wychowawcy podwórkowego (poniżej).
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Pana Krystiana Zdynowskiego zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.


Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje  pracownika na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (streetworker) do realizacji programu Rozwiń Skrzydła w ramach projektu „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”.
Projekt jest realizowany w Bytomiu.
 

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wymagania dotyczące osoby na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER):

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą , które charakteryzują trudne zachowania.
 3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 5. Umiejętność pracy w zespole.


Wymagania pozostałe:

 1. Kreatywność
 2. Elastyczność i otwartość na zmiany
 3. Umiejętność organizacji pracy własnej
 4. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 5. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca z małą grupą podopiecznych (8 osób) wraz z drugim wychowawcą podwórkowym w dzielnicy Rozbark w Bytomiu.
 2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO m.in. akcji charytatywnej List do Dzieciątka oraz Wigilii.
 3. Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach kadry pedagogicznej (raz w tygodniu)
 4. Przygotowywanie planu pracy z grupą docelową
 5. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi
 6. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć
 7. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.
 8. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami, do których uczęszczają podopieczni, kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz innymi przedstawicielami służb społecznych
 9. Publikowanie postów na bloga streetworker.blogspot.com

 

Oferujemy:

 1. Pracę w doświadczonym zespole, który od 8 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
 2. Zatrudnienie na czas określony od października 2018 r. do grudnia 2018 r. w wymiarze ok. 20 godzin tygodniowo.
 3. Pracę pod superwizją grupową (obowiązkowo).
 4. Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:
– CV
– List motywacyjny
– Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
– Oświadczenie na temat wykształcenia

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

w terminie do 16 października 2018 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.


Nasi partnerzy