1.5

Nasza grupa streetworkerów w Bytomiu poszukuje osób na stanowiska wychowawców podwórkowych w dwóch przedsięwzięciach:

  • Szkoła Mobilna

  • grupa Mocy

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracowników na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER) do realizacji programu Szkoła Mobilna w ramach projektu „Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt będzie realizowany w Bytomiu od siepnia do 13. listopada – 20h tygodniowo: zajęcia popołudniami 2 razy w tygodniu oraz w soboty.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące osoby  na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER):

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany nie mniej niż 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których zachowania charakteryzują się jako trudne.
3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
5. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pozostałe:
1. Duża kreatywność.
2. Elastyczność i otwartość na zmiany.
3. Umiejętność organizacji pracy własnej.
4. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
5. Gotowość do pracy w bezpośrednim środowisku dziecka, na podwórkach.

Dodatkowym atutem będzie:

1. Prawo jazdy kategorii B.
2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie zajęć animacyjno-edukacyjnych przy użyciu Szkoły Mobilnej w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Śródmieście, Rozbark.
2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO, m.in.: Dnia Dziecka, akcji charytatywnej List do Dzieciątka oraz Festiwalu Zabawy.
3. Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach zespołu Szkoły Mobilnej.
4. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
5. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego oraz koordynatorem programu Szkoła Mobilna w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.

Oferujemy:
1. Pracę w doświadczonym zespole, który od 10 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
2. Pracę z użyciem alternatywnego narzędzia, jakim jest Szkoła Mobilna.
3. Zatrudnienie na umowę o pracę od 1. sierpnia 2020 r. do 13. listopada 2020 r. (z możliwością kontynuacji zatrudnienia, od marca do listopada 2021) w wymiarze 20 godzin tygodniowo (2 dni w tygodniu po 5h, popołudniami oraz w soboty – podwójne zajęcia).
4. Wynagrodzenie 2173,00 zł brutto z brutta.
5. Pracę pod superwizją.
6. Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego: 
1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 1).
4. Oświadczenie na temat wykształcenia: (wyższe – załącznik nr 2 lub średnie – załącznik nr 3).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 23 lipca 2020 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

* * *

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje  pracownika na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER) do realizacji projektu „Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt jest realizowany w Bytomiu.

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące osoby na to stanowisko: 

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany nie mniej niż 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których zachowania charakteryzują się jako trudne.

Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pozostałe:
Kreatywność
Elastyczność i otwartość na zmiany.
Umiejętność organizacji pracy własnej.
Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Praca z małą grupą podopiecznych (8 osób) wraz z drugim wychowawcą podwórkowym na obszarach objętych rewitalizacją w Bytomiu.
Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO, m.in.: Festiwalu Zabawy, akcji charytatywnej List do Dzieciątka, Wigilii i innych.
Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach kadry pedagogicznej.
Przygotowywanie planu pracy z grupą docelową, w tym opracowanie diagnozy.
Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami, do których uczęszczają podopieczni, kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz innymi przedstawicielami służb społecznych.
Publikowanie postów na bloga streetworker.blogspot.com.

Oferujemy:
Pracę w doświadczonym zespole, który od 10 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony od 1. sierpnia 2020r. do końca października 2021 r. w wymiarze 1/2 etatu.
Pracę pod superwizją grupową (obowiązkowa).
Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:

  1. CV.
    2. List motywacyjny.
    3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji –(załącznik) załącznik nr 1
    4. Oświadczenie na temat wykształcenia – załącznik nr 2 lub załącznik nr 3.

Termin zgłoszeń do 23 lipca 2020 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Projekt „Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 


Nasi partnerzy