1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracowników na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER) do realizacji programu Szkoła Mobilna w ramach projektu Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt będzie realizowany w Bytomiu.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące osoby  na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER):

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany nie mniej niż 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których zachowania charakteryzują się jako trudne.
3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
5. Umiejętność pracy w zespole.


Wymagania pozostałe:

1. Duża kreatywność.
2. Elastyczność i otwartość na zmiany.
3. Umiejętność organizacji pracy własnej.
4. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
5. Gotowość do pracy w bezpośrednim środowisku dziecka, na podwórkach.
6. Prawo jazdy kategorii B.
7. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie zajęć animacyjno-edukacyjnych przy użyciu Szkoły Mobilnej w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Śródmieście, Rozbark.
2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO, m.in.: Dnia Dziecka, akcji charytatywnej List do Dzieciątka oraz Festiwalu Zabawy.
3. Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach zespołu Szkoły Mobilnej.
4. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
5. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego oraz koordynatorem programu Szkoła Mobilna w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.

Oferujemy:
1. Pracę w doświadczonym zespole, który od 8 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
2. Pracę z użyciem alternatywnego narzędzia, jakim jest Szkoła Mobilna.
3. Zatrudnienie na umowę zlecenie od kwietnia 2019 r. do października 2019 r. (z możliwością kontynuacji zatrudnienia w kolejnych latach, również od kwietnia do października) w wymiarze 20 godzin tygodniowo (4 dni w tygodniu po 5 h, popołudniami).
4. Pracę pod superwizją.
5. Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:
1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 1).
4. Oświadczenie na temat wykształcenia: (wyższe – załącznik nr 2 lub średnie – załącznik nr 3).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 5 grudnia 2018 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

 

 


Nasi partnerzy