1.5

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje  pracowników na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER) do realizacji projektu „Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt jest realizowany w Bytomiu.

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące osoby na to stanowisko: 

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany nie mniej niż 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których zachowania charakteryzują się jako trudne.
 3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pozostałe:

 1. Kreatywność
 2. Elastyczność i otwartość na zmiany.
 3. Umiejętność organizacji pracy własnej.
 4. Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 5. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca z małą grupą podopiecznych (8 osób) wraz z drugim wychowawcą podwórkowym na obszarach objętych rewitalizacją w Bytomiu.
 2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO, m.in.: Festiwalu Zabawy, akcji charytatywnej List do Dzieciątka, Wigilii i innych.
 3. Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach kadry pedagogicznej.
 4. Przygotowywanie planu pracy z grupą docelową, w tym opracowanie diagnozy.
 5. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
 6. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
 7. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.
 8. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami, do których uczęszczają podopieczni, kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz innymi przedstawicielami służb społecznych.
 9. Publikowanie postów na bloga streetworker.blogspot.com.

Oferujemy:

 1. Pracę w doświadczonym zespole, który od 8 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
 2. Zatrudnienie na czas określony od stycznia 2019 r. do października 2021 r. w wymiarze 1/2 etatu.
 3. Pracę pod superwizją grupową (obowiązkowa).
 4. Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:
1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – załącznik nr 1.
4. Oświadczenie na temat wykształcenia – załącznik nr 2 lub załącznik nr 3.

 

Termin zgłoszeń do 5 grudnia 2018 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Projekt „Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


Nasi partnerzy