1.5

POSZUKIWANY wychowawca podwórkowy na 1/2 etatu do realizacji projektu „Podwórka bez przemocy – program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje  pracownika na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER) do realizacji projektu „Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt jest realizowany w Bytomiu.

Stanowisko pracy jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące osoby na to stanowisko: 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany nie mniej niż 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
 • Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których zachowania charakteryzują się jako trudne.
 • Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pozostałe:

 • Kreatywność
 • Elastyczność i otwartość na zmiany.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.
 • Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Praca z małą grupą podopiecznych (8 osób) wraz z drugim wychowawcą podwórkowym na obszarach objętych rewitalizacją w Bytomiu.
 • Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO, m.in.: Festiwalu Zabawy, akcji charytatywnej List do Dzieciątka, Wigilii i innych.
 • Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach kadry pedagogicznej.
 • Przygotowywanie planu pracy z grupą docelową, w tym opracowanie diagnozy.
 • Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
 • Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze szkołami, do których uczęszczają podopieczni, kuratorami, pracownikami socjalnymi oraz innymi przedstawicielami służb społecznych.
 • Publikowanie postów na bloga streetworker.blogspot.com.

Oferujemy:

 • Pracę w doświadczonym zespole, który od 10 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony od 1. lipca 2021r. do końca grudnia 2021 r. w wymiarze 1/2 etatu.
 • Pracę pod superwizją grupową (obowiązkowa).
 • Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:

1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – załącznik nr 1 zał
4. Oświadczenie na temat wykształcenia – Załącznik nr 2  załącznik nr 2 lub załącznik nr 3  zał

 

Termin zgłoszeń do 21 czerwca 2021 r. na adres: uno@cme.org.pl.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Projekt „Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 


Nasi partnerzy