1.5

Praca dla wychowawców podwórkowych!

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poszukuje pracowników na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER) do realizacji programu Szkoła Mobilna w ramach projektu Podwórka bez przemocy-program z zakresu pedagogiki podwórkowej w rejonie Bobrka, Rozbarku i Śródmieścia”. Projekt będzie realizowany w Bytomiu od kwietnia do końca października – 20 h tygodniowo: zajęcia popołudniami 2 razy w tygodniu oraz w soboty.

Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dotyczące osoby  na stanowisko WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY (STREETWORKER):

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany nie mniej niż 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, których zachowania charakteryzują się jako trudne.
3. Znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności: ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
5. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pozostałe:

1. Duża kreatywność.
2. Elastyczność i otwartość na zmiany.
3. Umiejętność organizacji pracy własnej.
4. Gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
5. Gotowość do pracy w bezpośrednim środowisku dziecka, na podwórkach.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 1. Prawo jazdy kategorii B.
 2. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie zajęć animacyjno-edukacyjnych przy użyciu Szkoły Mobilnej w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Śródmieście, Rozbark.
  2. Współorganizacja z całym zespołem Grupy Pedagogów Ulicy UNO, m.in.: Dnia Dziecka, akcji charytatywnej List do Dzieciątka oraz Festiwalu Zabawy.
  3. Obowiązkowa obecność oraz aktywność na spotkaniach zespołu Szkoły Mobilnej.
  4. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć z dziećmi.
  5. Współpraca z kierownikiem placówki wsparcia dziennego oraz koordynatorem programu Szkoła Mobilna w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego z realizacji zajęć.
  6. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami podopiecznych.Oferujemy:
  1. Pracę w doświadczonym zespole, który od 10 lat dociera do dzieci z bytomskich podwórek
  2. Pracę z użyciem alternatywnego narzędzia, jakim jest Szkoła Mobilna.
  3. Zatrudnienie na umowę o pracę od kwietnia 2020 r. do października 2020 r. (z możliwością kontynuacji zatrudnienia, również od kwietnia do października) w wymiarze 20 godzin tygodniowo (2 dni w tygodniu po 5h, popołudniami oraz w soboty – podwójne zajęcia).
  4. Wynagrodzenie 2173,00 zł brutto z brutta.
  5. Pracę pod superwizją.
  6. Możliwość sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności pracy z dziećmi marginalizowanymi społecznie.Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie maila zgłoszeniowego zawierającego:
  1. CV.
  2. List motywacyjny.
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z odpowiednimi oświadczeniami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik nr 1).
  4. Oświadczenie na temat wykształcenia: wyższe – załącznik nr 2 lub średnie – załącznik nr 3

  Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 13 kwietnia 2020 r. na adres: uno@cme.org.pl.Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

   

 


Nasi partnerzy