Organizujemy 17–19 maja 2019 w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie

Dla osób, które ukończyły 18 lat.

Program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne zastosowanie wiedzy (m.in. odbędą się zajęcia na sali gimnastycznej).

Egzamin – w ostatnim dniu kursu.

Liczba miejsc ograniczona!

ZAPISY ZAKOŃCZONE!

Koszt
150 zł (certyfikat, materiały, przerwy kawowe)
Można zamówić noclegi (15 zł/doba i posiłków: śniadania i kolacje w cenie 6 zł, obiady – 10 zł)

Dodatkowe informacje
katarzyna.macura@cme.org.pl
tel. 33 857 79 63; 691 97 83 83

Program

  • Piątek
    09.00–19.00 (z przerwami kawowymi i godzinną przerwą na obiad  od 13.00 do 14.00)
  • Sobota
    8.30–20.30 (z przerwami kawowymi i godzinną przerwą na obiad  od 13.00 do 14.00)
  • Niedziela
    12.00–17.00 (zajęcia zakończy egzamin)

Jakie kwalifikacje są niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku?

Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
– nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK),
– ukończyła 18 lat,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie,
– ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.

Wyjątki od powyższej zasady:
co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej, albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie;

kurs na wychowawcę wypoczynku – nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz osób, które uzyskały tytuł trenera i instruktora sportu na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 oraz z 2015 r. poz. 1321), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 23 sierpnia 2013 r. oraz do 31 sierpnia 2017 r. przodowników turystyki kwalifikowanej oraz instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

ZOBACZ KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU >>

 


Nasi partnerzy