1.5

Żyjemy w czasie naznaczonym wieloma nakazami, kryzysami, napięciami. Czy masz takie miejsce, gdzie możesz się zatrzymać, odpocząć, zastanowić? Czy masz swoją „ławkę”, co to za miejsce, a może rzecz, która skłania Cię do refleksji? Napisz nam o tym i wygraj książkę Sławomira J. Sikory “Ławka”, jego debiutancką powieść, która ukazała się kilkanaście dni temu. Wystarczy, że pod postem konkursowym na profilu FB CentumMisji zamieścisz swój wpis.

Konkurs trwa do 21 maja!

Zapraszamy, zachęcamy. Warto. 


REGULAMIN KONKURSU „Ławka”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Ławka”.
 2. Organizatorem konkursu jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów, NIP: 548 24 35 666, KRS: 0000225011.
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Sławomir J. Sikora.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu FB CentrumMisji od 14 do 21 maja 2021 roku (do godziny 21.00).
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi pod postem konkursowym na fanpage’u Organizatora 24 maja 2021 r. o godz. 11.00.

§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu („Uczestnik/”Uczestniczka””) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
  b) nie jest pracownikiem Centrum Misji i Ewangelizacji i jego jednostki lokalnej Wydawnictwa Warto.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.


§3

NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie są trzy książki Sławomira J. Sikory pt. „Ławka””, o wartości 45,00 zł każda.
 2. Zdobywcami nagród w konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu FB zamieszczą wpis, zawierający wypowiedz na temat: Żyjemy teraz w czasie, który naznaczony jest wieloma nakazami, kryzysami, napięciami. Czy masz takie miejsce, gdzie możesz się zatrzymać, odpocząć, zastanowić? Masz swoją „ławkę”, co nią jest?
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, Organizator powołuje Komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator w składzie: Joanna Rączkowiak, Ewa Londzin i Bożena Giemza.
 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od jego zakończenia.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony(a) Laureat(-ka) powinien(na) odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres warto@cme.org.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów konkursu na koszt CME na adres wskazany przez nich, na terenie Polski, w ciągu 7 dni roboczych od przesłania danych przez Laureatów.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez CME.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika(czkę) konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. Kontaktowego, niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik(czka) wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.cme.org.pl.

 

 

Nasi partnerzy