Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Pomoc pokrzywdzonym planowana jest najwcześniej od momentu popełnienia przestępstwa, kiedy to najbardziej w danym momencie osoba pokrzywdzona potrzebuje wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i prawnego. Wsparcie udzielane jest poprzez spotkania bezpośrednie z profesjonalistami – osobą pierwszego kontaktu, psychologiem, prawnikiem, przez telefon, pocztę e-mail. Wszystko po to, by zagwarantować jak największy zasięg terytorialny (w tym możliwość skorzystania z pomocy osób mieszkających w małych miejscowościach) i dostępność usług. Kompleksowość działań jest kluczowa, by właściwie świadczyć pomoc w kryzysie, jakim jest sytuacja pokrzywdzenia. 

Szczegółowe informacje na temat godzin i zasad pracy poszczególnych Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem znajdują się TUTAJ.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (OPOPP)
UWAGA: telefony czynne są w godzinach pracy specjalistów wg powyższego harmonogramu

Siedziba główna OPOPP w Gliwicach
ul. Jagiellońska 19a,
44-100 Gliwice
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Telefon  518 135 318 czynny w godzinach pracy wg harmonogram

OPOPP w Katowicach
ul. Dudy Gracza 6, 40-008 Katowice
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl 
Telefon ogólny Ośrodka: 506 743 022

OPOPP w Chorzowie
ul. Chrobrego 17, 41-500 Chorzów
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Telefon ogólny Ośrodka: 502 730 953

OPOPP w Cieszynie
ul. ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Telefon ogólny Ośrodka: 690 458 724

Konsultant pierwszego kontaktu:
690 458 725
Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
Sobota 8.00-15.00

Kontakt z koordynatorem OPOPP:
Magdalena Fornal
magdalena.fornal@cme.org.pl


Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działa w oparciu projekt z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Realizatorem projektu jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie.

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwem (art. 49. § 1 kpk). Realizację projektu zaplanowano od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym utworzonym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.). Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania Funduszu zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2015, poz. 1544 z dnia 6 października 2015 r.).


Koordynator projektu
Magdalena Fornal
Kontakt
magdalena.fornal@cme.org.pl

 

Zakres pomocy OŚRODKA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM:

1) Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;
4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
6) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
7) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
8) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
9) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
10) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
11) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;
12) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
13) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
14) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.


Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwem (art. 49. § 1 kpk). 


Ogólnopolski wykaz ośrodków i zakres świadczonej pomocy 


Na www.pokrzywdzeni.gov.pl znajdują się informacje o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem, utworzonych w Polsce Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, „Informator dla pokrzywdzonego”, poradnik "Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie?" i baza danych o instytucjach i organizacjach pozarządowych udzielających ofiarom przestępstw wsparcia.

Strona przedstawia także kategorie przestępstw. Wśród nich wyróżnia się:Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP