Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Streetworking

Pedagog ulicy jest odpowiedzialnym i szczerym sojusznikiem dziecka.Systematycznie spotyka się z dzieckiem w jego bezpośrednim, naturalnym środowisku, czyli na podwórku, placu, boisku. Wspiera je, ma z nim stały kontakt, motywuje, proponuje zajęcia adekwatne do jego wieku i możliwości.  Jako „pozytywny dorosły” wprowadza dziecko w świat norm i zachowań powszechnie uznawanych. Rolą pedagoga jest także wypełnienie luki jaka istnieje pomiędzy światem dziecka a rodziną, szkołą, instytucjami pomocowymi i społeczeństwem. Ma stały kontakt m.in. z rodzicami i opiekunami dziecka, pedagogami szkolnymi, kuratorami, terapeutami. W swojej pracy korzysta z różnych metod aktywizujących, takich jak gry i zabawy, zajęcia sportowe, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi. Pedagodzy z Centrum Misji i Ewangelizacji oferują także dzieciom wsparcie duszpasterskie stosownie do zgłaszanych problemów i potrzeb.
Dziecko ulicy większość czasu spędza w środowisku ulicznym, gdzie stara się zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Najczęściej pochodzi z rodziny dysfunkcyjnej, w której występuje cały zespół problemów, takich jak: brak umiejętności wychowawczych rodziców, alkoholizm, bieda, przemoc domowa, przestępczość, wielodzietność, bezrobocie, złe warunki mieszkaniowe, niski poziom higieny. Taka sytuacja prowadzi do przejęcia przez dziecko negatywnych norm i zachowań panujących w domu i przeniesienie ich na teren szkoły czy podwórka. Dziecko wpada w konflikt z prawem, zaniedbuje obowiązek szkolny, nie korzysta z zajęć pozaszkolnych, już w bardzo młodym wieku staje się ofiarą uzależnień.

Na ulicy „lądują” także dzieci, których rodzice nie poświęcają im czasu, nie mają z nimi bliskiej więzi emocjonalnej, sami bowiem oddają się pracy zawodowej. Dzieci takie, pragnąc być zauważone, znajdują oparcie w grupie rówieśniczej na podwórku, od której przejmują wzorce i normy zachowania.