Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Regulamin gry miejskiej

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Organizatorem Miejskiej Gry Terenowej pt. „Street City Life II” ( zwana dalej grą miejską) jest Grupa Pedagogów Ulicy UNO – jednostka lokalna Centrum Misji I Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.
2. Gra Miejska odbędzie się 4 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:45, start na Rynku Miejskim w Bytomiu w Biurze Promocji Miasta BYTOM, Rynek 7. Gra odbędzie się na terenie dwóch dzielnic Bytomia: Rozbarku i Śródmieścia.
4. Gra Miejska skierowana jest do osób pełnoletnich, udział w grze jest płatny w kwocie 25,00 zł/osoba.
5. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
6. Każdy uczestnik bierze udział w grze na własną odpowiedzialność.

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

1. Miejska gra terenowa “Street City Life II” organizowana jest w celu promowania wiedzy nt. Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy oraz zapoznania uczestników z działaniami Grupy Pedagogów Ulicy UNO.
2. Warunkiem uczestnictwa w Grze Miejskiej jest zgłoszenie i rejestracja Zespołu liczącego od 1 do 4 osób z podaniem imion i nazwisk każdego z uczestników oraz nazwy Zespołu.
3. Zgłoszenia dokonać można poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamieszczonego na stronie wydarzenia FB oraz opłacenie udziału w kwocie 25,00 zł do dnia 30.03.2020 r. do północy.

4. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
– wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
– przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1000)
– opublikowanie przez Organizatora na łamach stron internetowych, portali społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika, oraz w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
6. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
7. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.
9. W przypadku rezygnacji wpisowe nie jest zwracane. Skład osób w drużynie może ulec zmianie,np. za zgłoszonego członka drużyny może wziąć udział osoba trzecia. Należy zgłosić ten fakt Organizatorom przed rozpoczęciem Gry.

III. PRZEBIEG GRY
1. W dniu Gry Miejskiej, tj. 04.04.2020 r. o godz. 10:45 odbędzie się odprawa uczestników, podczas której zostaną podane informacje organizacyjne dotyczące przebiegu Gry Miejskiej. Uczestnicy są proszeni o punktualne przybycie. Start gry o 11:00.
2. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi w wyżej wymienionych dzielnicach oraz wykonywanie zadań.
3. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać. Liczba członków Zespołu będzie weryfikowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.
4. W czasie gry uczestnicy mogą poruszać się dowolnymi środkami transportu – na własny koszt.
5. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności.
6. Każda z drużyn zobowiązana jest do posiadania, co najmniej jednego telefonu komórkowego z dostępem do Internetu.
7. Na przebycie trasy każda z drużyn ma max. 150 minut.
8. Finał gry odbędzie się na Rynku Miejskim w Bytomiu, w ostatnim Punkcie Kontrolnym.

IV. PRZEPISY KOŃCOWE
1. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie wydarzenia i w formularzu zgłoszeniowym.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn. Gra może zostać odwołana w przypadku braku chętnych – minimalna ilość drużyn, by gra się odbyła to 4.
5. Wzięcie udziału w Grze Miejskiej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.