Tydzień Ewangelizacyjny

4-11 lipca 2021 online

Módl się o TE

TED 2020 – Piąty list modlitewny

Do rozpoczęcia tegorocznego Tygodnia Ewangelizacyjnego pozostało niewiele dni. Niech będzie to czas intensywnej, wytrwałej modlitwy, czas dziękczynienia za Bożą dobroć i wierność, prośby o dalsze przewodnictwo i błogosławieństwo!

Dziękujmy Bogu za wszystko, co udało się do tej pory przygotować, za Jego inspirację i pomoc w opracowaniu i przygotowaniu programu TE online.

Prośmy o zdrowie i siły dla wszystkich prowadzących wykłady, webinaria, spotkania ewangelizacyjne, programy dla dzieci i młodzieży.

Prośmy o to, by wszyscy wykładowcy, ewangeliści, osoby składające świadectwa, muzycy, wokaliści, mogli bez przeszkód dojechać do Dzięgielowa!

Prośmy o zdrowie i siły dla licznego grona pracowników CME i wolontariuszy, biorących udział w obsłudze TE online, w realizowaniu nagrań i transmisji programów o godz. 9.00, 10.00, 11.30, 16.00, 17.00, 19.00 i 20.30. Módlmy się, by wszystkie transmisje udało się przeprowadzić bez przeszkód i by treść przekazów poruszała serca odbiorców.

Módlmy się o błogosławieństwo dla duszpasterzy, doradców online, by mogli prowadzić wartościowe rozmowy, nieść pomoc, wychodzić naprzeciw potrzebom tych, którzy się o taką pomoc zwrócą w czasie TE i po nim.

Módlmy się o aspekt finansowy całego przedsięwzięcia, by mogły być pokryte wszystkie koszty TE online, by Boże błogosławieństwo sprawiło, że i tym razem z wielu serc i ust popłyną dziękczynienia i oddawana będzie chwała żywemu Bogu!

Jak widać, mamy wiele próśb i pełną świadomość, że bardzo potrzebujemy Bożej  pomocy, ochrony, błogosławieństwa!

Mamy też wiele powodów do wdzięczności za ogrom Bożych błogosławieństw, których doświadczyliśmy w ciągu 70. dotychczasowych Tygodni Ewangelizacyjnych i… zapraszamy Was do wyrażenia tej wdzięczności w formie świadectwa wiary, pod hasłem „Bóg, TE i Ty”.

Szczegóły na naszym fb i na www.cme.org.pl

Niech Bóg wypełnia Wasze serca swoi Duchem, obdarza swym pokojem i miłością!

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. (…) A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. /Rz 5,1-5/

TED 2020 – Czwarty list modlitewny

Jezus przyszedł do nas z nieba i do nieba powrócił. Przebywa tam u boku Ojca. Jak niezwykle byłoby móc tam zaglądnąć, zobaczyć Bożą rzeczywistość taką, jaką jest naprawdę!

Od lat staramy się zaglądać do nieba wspólnie, w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych. Prośmy Boga, by tak działo się także w trakcie „TE Dzięgielów 2020 online”.

Jezus jest pośród nas, w Słowie, w mocy Ducha Świętego. Oglądamy Go w pięknie stworzenia. Wraz z Ojcem i Duchem jest ponad światem i w nim, transcendentny i immanentny. Módlmy się, by Duch Chrystusowy ogarniał nasze umysły i serca, byśmy odczuwali Jego obecność, by dawał nam siłę do życia i działania w zmienionych warunkach oraz siłę do modlitwy, tak by działa się Jego wola. A On pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni!

 • Módlmy się o inspirację Ducha Bożego dla wszystkich przygotowujących program online dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tak by spojrzenie uczestników TE, także tych najmłodszych i najstarszych, po raz kolejny biegło w stronę Jezusa, by mogli się z Nim spotykać, mogli Go poznawać i zapragnęli iść za Nim, z nową energią i wiarą.
 • Módlmy się, by transmisje wykładów, nabożeństw, webinariów, ewangelizacji, spektakli teatralnych, programów dla dzieci i młodzieży, docierały do osób, które uczestniczą w dzięgielowskich Tygodniach od lat, a także do tych, którzy jeszcze nigdy w TE nie uczestniczyli.
 • Prośmy o to, by wszystkie techniczne i finansowe aspekty przedsięwzięcia „TE Dzięgielów 2020 online” zostały zabezpieczone, zapewnione. Módlmy się, by dobry Bóg pobudzał wiele osób do ofiarności, tak by i w tym aspekcie przejawiało się Jego obfite błogosławieństwo.
 • Dziękujmy Bogu za wszystkich wolontariuszy, którzy już zaangażowali się w przygotowania do TE online, dziękujmy także za tych, którzy dołączą w trakcie końcowych przygotowań i będą pomagać podczas realizowania programu i jego transmisji.
 • Dziękujmy Bogu, że jest z nami od ponad 70. lat, i że możemy ufać, iż będzie z nami nadal, gdyż jest wierny i dobry. On ma moc, by sprawić, że – zgodnie z hasłem tegorocznego TE – ciąg dalszy nastąpi…

Apostoł Jezusa upewnia nas: W tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenia nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym /Rz 8,37-39/.

 

TED 2020 – Trzeci list modlitewny

Zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja mieliśmy już przygotowany cały program Tygodnia Ewangelizacyjnego i wysyłaliśmy prośbę, by modlić się o dopięcie ostatnich szczegółów. W tym roku jest inaczej, mamy wyjątkową sytuację. Z powodu pandemii obowiązuje zakaz organizowania imprez masowych, który prawdopodobnie utrzyma się co najmniej do końca wakacji. W związku z tym Tydzień Ewangelizacyjny „Dzięgielów 2020” przebiegał będzie w formie transmisji online.

Ks. Tymoteusz Bujok, zastępca dyrektora CME ds. ewangelizacji pisze: Liczba 70 w Biblii często zapowiadała coś nowego. Po 70 latach organizowania Tygodnia Ewangelizacyjnego wchodzimy w nową rzeczywistość. Program 71. TED zrealizowany zostanie tylko w formie transmisji online. Już dziś zapraszamy na program dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który wyemitujemy w dniach 5-12 lipca 2020 r. Być może wielu z nas zabraknie niepowtarzalnej „namiotowej” atmosfery, spacerów pod topolami, i rozmów w kawiarence TE. Jednak wierzymy, że to, co stanowi istotę naszych spotkań, to słuchanie i przyjmowanie Bożego Słowa. Ono jest żywe, skuteczne w każdych okolicznościach i może wzmocnić nas w obliczu każdego wyzwania.

Zorganizowanie TE w wersji online jest dla nas wszystkich wielkim wyzwaniem. Robimy to po raz pierwszy! Bardzo prosimy o gorącą, wytrwałą modlitwę, żebyśmy potrafili dotychczas przygotowany program przetransponować, uzupełnić i dostosować do wymogów transmisji online. Prosimy o modlitwę, by Pan dał Komitetowi TE, grupie programowej, pracownikom CME i wszystkim współorganizatorom mądrość, siłę, wytrwałość i wszystko, co potrzebne, by Tydzień Ewangelizacyjny online mógł stać się błogosławieństwem dla wielu i by przyniósł chwałę Panu Bogu!

Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem Ojcem, od którego wszystko zależy. Przynośmy więc wspólnie przed Jego tron nasze prośby i dziękczynienia.

 • Dziękujmy Bogu, że przez wszystkie lata poprzednich Tygodni Ewangelizacyjnych prowadził nas, dodawał nam sił i mądrości, strzegł i obdarzał swoją obecnością. Prośmy Pana aby i tym razem uwielbił się, odebrał należną sobie chwałę, a odbiorcom TE online dał łaskę swej obecności, pozwolił na rozpoczęcie lub odnowienie relacji z Nim.
 • Módlmy się, by programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych transmitowane poprzez łącza internetowe, trafiały do serc i umysłów, przemieniały je, rodziły wiarę i zaufanie względem Boga.
 • Prośmy o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie, prowadzenie i transmisję programów, i o to by wszystkie techniczne i finansowe aspekty przedsięwzięcia zostały zabezpieczone, zapewnione.

Niech zachęceniem dla nas wszystkich będą słowa z 1. Listu Jana 5,14-15:

Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy.

 

TED 2020 – Drugi list modlitewny

Wiosenne ciepło budzi do życia przyrodę, cieszą nas rozkwitające coraz śmielej kwiaty i świergot licznych już ptaków. Jednocześnie, z coraz większą intensywnością myślimy o Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie, który trwać będzie, za łaską Pana, od 4 do 12 lipca. Naszą modlitwą jest, by nic nie przeszkodziło w przygotowaniach i w przeprowadzeniu Tygodnia. Prosimy Was o modlitwę przyczynną o błogosławieństwo dla wszystkich przygotowań, o siły i zdrowie dla wszystkich zaangażowanych w to dzieło, zarówno członków Komitetu TE, grupy programowej, pracowników CME, jak i wszystkich wolontariuszy, ewangelistów, wykładowców, seminarzystów, muzyków, aktorów, osób opiekujących się dziećmi, zajmujących się obsługą techniczną, żywieniem, nagłośnieniem.

Mamy nadzieję, że kolejny, 71. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie będzie dla wszystkich uczestników, organizatorów, wolontariuszy, gości, miejscem szczególnym, gdzie można doświadczać Bożej obecności, miłości i akceptacji. Aby było to możliwe niezbędna jest modlitwa, modlitwa wstawiennicza, by Dobry Bóg mógł się do tego dzieła przyznać i wziąć sobie chwałę ze wszystkiego co będzie się tu działo.

Zachęcamy także do modlitwy dziękczynnej, bo naprawdę mamy za co dziękować!

 • jesteśmy wdzięczni Bogu za okazaną nam łaskę na każdym z 70. dotychczas zorganizowanych tygodni i prosimy, by Bóg chciał także czas na 71. Tygodniu Ewangelizacyjnym pobłogosławić swoją obecnością i obdarzyć organizatorów i uczestników TE swym obfitym błogosławieństwem
 • dziękujemy Bogu, że mamy już komplet wykładowców i seminarzystów, i prosimy aby Dobry Bóg zechciał dać odpowiednie myśli, słowa, przykłady, które będą wzmocnieniem, zachęceniem, pobudzeniem dla słuchaczy
 • szczególnie doceniamy Boże działanie przez ludzi, którzy do tej pory przykładali swoje ręce, ofiarowali czas, miłość i pieniądze by to dzieło trwało, i rozwijało się,  i prosimy Boga, który wszystko wie i zaspokaja wszystkie potrzeby aby i tym razem zechciał zabezpieczyć potrzeby finansowe i właściwą ilość wolontariuszy do pracy jaka potrzebna jest aby TE mogło się odbyć.
 • muzyka jest ważnym elementem każdego dnia na TE, prosimy o to by chóry, zespoły i grupy muzyczne miały radość w uwielbianiu Boga i by ten entuzjazm udzielał się słuchaczom.

Nade wszystko prosimy o to by ludzie pobudzeni do modlitwy byli wytrwali w stawaniu przed Wszechmogącym aby przynosić Mu dziękczynienia i prośby związane z TE.

Wspólnie chcemy trzymać się obietnicy zawartej w Księdze Jeremiasza 33,3:

Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!

Niech Pan Bóg da Ci pokój i radość z przebywania w Jego obecności.

Następny list modlitewny – w drugiej połowie kwietnia.

 

TED 2020 – Pierwszy list modlitewny

Jeszcze kalendarzowa zima i wydawać by się mogło, że lato to odległa perspektywa, ale prace nad zbliżającym się Tygodniem Ewangelizacyjnym (4-12 lipca 2020)  trwają już od dawna.

Od października ubiegłego roku regularnie spotyka się Grupa Programowa, w skład której wchodzą duchowni i świeccy, którzy pracują nad przesłaniem, tematyką, programem TE, kontaktują się z mówcami,  muzykami, aktorami, wszystkimi, którzy współtworzą program, wypełniony przez dziewięć dni, od rana do wieczora, wykładami, warsztatami, seminariami, spektaklami teatralnymi, koncertami.

Hasło tegorocznego TE brzmi „zWOLNIj” i nawiązuje do trwającego w naszym Kościele: „Roku wolności chrześcijańskiej”.

Mamy nadzieję, że 71. Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie stanie się dla wszystkich uczestników i gości miejscem otwartym, bezpiecznym, gdzie można doświadczać Bożej obecności, miłości i akceptacji, kształtować swoją wrażliwość w relacjach z innymi i uczyć się jak być wolnymi w Chrystusie, bo to wcale nie jest łatwe ani oczywiste. Potrzebna jest modlitwa, modlitwa wielu osób, by Dobry Bóg mógł się do tego dzieła przyznać i  obdarzyć nas po raz kolejny swoim błogosławieństwem.

Dziękujmy Bogu za:

–  wszystkie poprzednie Tygodnie Ewangelizacyjne, za okazaną Bożą łaskę na każdym z 70. dotychczas zorganizowanych tygodni;

–  to, że znowu możemy przygotowywać TE, że są ludzie którym to przedsięwzięcie wciąż leży na sercu, za Grupę Programową i to co już udało się przygotować;

–  ludzi, którzy do tej pory przykładali swoje ręce, poświęcali czas i pieniądze, dołączali do tego dzieła z miłością i pasją.

Nasze prośby modlitewne:

–  o Grupę Programową, pracowników CME i wolontariuszy, aby Stwórca dał siły, pomysły, zdrowie, zdolności organizacyjne i dobrą współpracę na wszystkich polach;

–  o wykładowców: ks. Bartosza Cieślara, który przygotowuje temat wolności w Starym Testamencie, i dr hab. Piotra Lorka który pracuje nad wolnością w Nowym Testamencie, aby Dawca talentów zechciał inspirować ich i dać im odpowiednie słowa, przykłady, które będą wzmocnieniem, zachęceniem, pobudzeniem dla słuchaczy;

– o głównego mówcę TE, dr. Raphaela Anzenbergera, o ewangelistów wśród dzieci, we wszystkich przedziałach wiekowych, i wśród młodzieży w projekcie #młodzi;

– o zabezpieczenie finansowe – tylko Pan Bóg jest w stanie poruszyć serca ludzi, dać im chęć wspierania TE swoimi finansami.

Wspólnie chcemy trzymać się obietnicy zawartej w ewangelii Mateusza 18,19:  „Ponadto zapewniam was: Jeśli dwaj spośród was na ziemi będą zgodnie o coś prosić, otrzymają to od mojego Ojca, który jest w niebie”. (BE)

Niech Pan Bóg da Ci radość i odpoczynek z przebywania w Jego obecności.                                       
Kolejny list modlitewny już w połowie marca, a w nim kolejne tematy do modlitw.