Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów | 2-9.07.2023

Módl się o TE

4. List modlitewny o TE 2022

Najdłuższe w roku dni sprzyjają modlitwie! Łatwiej wcześniej wstać, gdy poranek jasny i ciepły, przyjemnie posiedzieć dłużej, gdy wieczór trwa i trwa… Oby tętniąca bujnym życiem przyroda, pełna kolorów, zapachów i dźwięków, rozbudzała nie tylko nasze zmysły, uczucia, ale też rozgrzewała naszego ducha, inspirowała do okazywania wdzięczności, podziwu i zachwytu Stwórcy.

Dziękujmy Bogu za piękną pogodę, którą podarował nam w dniu, kiedy stawialiśmy wielkie namioty, rozpoczynając budowę „miasteczka ewangelizacyjnego”. Prośmy o piękną pogodę w czasie trwania TE.

Prośmy o bezpieczeństwo, ochronę dla organizatorów i uczestników wszystkich spotkań, a szczególnie dla dzieci i ich opiekunów, nastolatków i ich liderów.

Prośmy, by dobry Bóg wypełnił obłokiem swej miłości, mocy i chwały namioty i inne miejsca, w których głoszone i przyjmowane będzie Jego Słowo.

Prośmy Boga o zdrowie i błogosławieństwo dla wszystkich mówczyń i mówców TE: ewangelistów, wykładowców, seminarzystów oraz dla muzyków, wokalistów, aktorów, tłumaczy (na język polski i ukraiński).

Prośmy o to, by cała techniczna strona przedsięwzięcia, w tym nagłośnienie, oświetlenie, transmisja internetowa były pod opieką Pana, dla którego żadna sprawa nie jest zbyt wielka, ani zbyt mała, by ją przeprowadzić i jej błogosławić!

Dziękujmy Bogu za liczne grono wolontariuszy i wolontariuszek, którzy już pomagają i będą pomagać w dalszych pracach przygotowawczych i w trakcie TE. Niech będzie to dla nich czas radosnego dawania i brania, praktykowania wspólnoty, czas duchowego rozwoju!

Dziękujmy za duszpasterzy, doradców, prośmy dla nich o mądrość, błogosławieństwo, by wszelkie rozmowy w trakcie TE przebiegały pod szczególną opieką Boga, który jest miłością.

Dziękujmy serdecznie za Boże działanie poprzez ludzi, którzy do tej pory przykładali i nadal przykładają swoje ręce, ofiarowują czas, miłość i pieniądze, by Tygodnie Ewangelizacyjne mogły się odbywać co roku. To dzieło trwa już ponad 70 lat. Niech trwa nadal!

A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. Dz 4,31 

Niech Pan Bóg da Ci pokój i radość z przebywania w Jego obecności.
Do zobaczenia w Dzięgielowie,  zachęcamy, zaproś swoich przyjaciół.

Jeśli chcesz ten list przekazać swoim najbliższym i znajomym pobierz go TU.

________________________________________________________________________________

3. List modlitewny o TE 2022

Maj to wspaniały czas, gdy wszystko rośnie, rozwija się, rozkwita! To czas, by romansować, rozgłaszać i… robić! Romansujmy ze Stwórcą i Dawcą miłości. To On obdarzył nas zdolnością kochania. Rozgłaszajmy Jego dobroć i łaskawość. Tylu jest wokół nas zagubionych. Potrzebują nas, więc… do roboty!

Módlmy się, by Boża miłość na nowo nas porwała i prowadziła do tych, którzy czują się niekochani. Okażmy im zainteresowanie, wysłuchajmy ich, pomóżmy im. To może wielu pociągnąć do szukania Zbawiciela. I zachęcić do przyjazdu na TE.

Prośmy o mądrość dla duszpasterzy, którzy będą prowadzili rozmowy z szukającymi pomocy.

Dziękujmy Bogu za wszystkich mówców TE, ewangelistów, wykładowców, seminarzystów i prośmy o Bożą inspirację dla nich, by działo się podobnie jak w czasie, gdy zstąpił na ziemię Duch Święty i apostołowie głosili Słowo w mocy Ducha.

Prośmy Pana, aby zachęcał wielu młodych i dojrzałych ludzi do angażowania się w Boże dzieła. Jednym z nich, od ponad 70 lat, są Tygodnie Ewangelizacyjne. Módlmy się, by grono osób ogarniętych miłością Bożą rosło i pomnażało się, jak wtedy, gdy Duch Święty rodził Kościół, gdy poruszał serca tysięcy, prowadząc do Chrystusa.

Dziękujmy Bogu za każdą wolontariuszkę i każdego wolontariusza. Prośmy o kolejnych.

Dziękujmy już dziś za wszystkich uczestników 73. Tygodnia Ewangelizacyjnego!

Prośmy Boga o wszelkie organizacyjne, w tym finansowe oraz techniczne aspekty TE, o bezdeszczową pogodę i deszcz błogosławieństw dla tzw. „pospolitego ruszenia”, czyli stawiania wielkiego namiotu [w sobotę 4 czerwca] i innych namiotów wraz z wyposażeniem. Niech czas TE stanie się naszym „Świętem Namiotów”, a największy namiot „Namiotem Spotkania”.

Módlmy się, by w czasie TE wiele było prawdziwych spotkań. Z Bogiem i z ludźmi.

Dziękujmy Bogu za życzliwość i wierność, za nieustające działanie, które pomnaża nasze siły i rodzi nadzieję!

A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który jest nam dany. List do Rzymian 5,5

Niech Bóg Ci błogosławi!
Do następnego listu modlitewnego w czerwcu.

Jeśli chcesz ten list przekazać swoim najbliższym i znajomym pobierz go TU.

 

2. List modlitewny o TE 2022

Trwa radosny okres wielkanocny. Zmartwychwstały ma moc, by przywracać nadzieję, umacniać wiarę, rozbudzać miłość, w nas i pośród nas! Zjednoczmy się w modlitwie i prośmy, by Chrystus obdarzył nas energią, siłami potrzebnymi do dokończenia przygotowań i przeprowadzenia kolejnego Tygodnia Ewangelizacyjnego.

Módlmy się o pokój dla Ukrainy, Polski i całej Europy, prośmy, by słowa Jezusa „Pokój wam”, skierowane do pierwszych świadków Jego zwycięstwa nad śmiercią wybrzmiały i spełniły się także dzisiaj.

Dziękujmy Bogu za wszystkich mówców TE, ewangelistów, wykładowców, seminarzystów i prośmy o Bożą inspirację dla nich, by wskazywali na zwycięskiego Zbawiciela, żeby działo się podobnie jak w drodze do Emaus, gdy sam Zmartwychwstały wyjaśniał Pisma.

Dziękujmy Bogu za artystów, muzyków, wokalistów, którzy potwierdzili swój udział w TE i prośmy, by wieczorne koncerty w wielkim namiocie poruszały serca, były czasem wielbienia Boga, wspólnym, radosnym oddawaniem Mu czci i chwały.

Dziękujmy Bogu za wolontariuszy i wolontariuszki, którzy już zadeklarowali pomoc w organizacji TE. Prośmy Pana, aby zachęcił jeszcze wielu innych, młodych i dojrzałych ludzi do pracy wolontariackiej, by grono osób zaangażowanych w przygotowania i realizację programu TE było jak najszersze.

Prośmy Boga o wszelkie organizacyjne i techniczne aspekty TE, o błogosławieństwo dla tzw. „pospolitego ruszenia”, czyli stawiania wielkiego namiotu [w sobotę 4 czerwca] i innych namiotów wraz z wyposażeniem.

Dziękujmy Bogu za wszystkich darczyńców, którzy powierzają nam swoje finanse, aby koszty Tygodnia Ewangelizacyjnego mogły być pokryte. Módlmy się, aby Bóg, który zaopatruje, po raz kolejny pobudził wiele serc do szczodrego wspierania Jego sprawy.

Życzymy Wam radowania się z przywileju przychodzenia przed Boży tron z dziękczynieniem, i z tego, że możemy Mu powierzać także wszystko to co nas niepokoi, co jest dla nas trudne!

Niech zachęceniem dla nas wszystkich będzie psalm dziękczynny: Wykrzykuj Panu, cała ziemio! Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem! Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie [Psalm 100].

Jeśli chcesz ten list przekazać swoim najbliższym i znajomym pobierz go TU.

 

1. List modlitewny o TE 2022

Po raz pierwszy w ponad siedemdziesięcioletniej historii Tygodni Ewangelizacyjnych, których początek sięga roku 1950, TE przebiegać będzie z toczącą się blisko naszych granic wojną w tle. Modlitwę o TE rozpocznijmy więc prośbą o pokój. Pokój dla Ukrainy, Europy, całego świata. Przychodźmy z tą prośbą do Chrystusa, który zapewnia: Tego, który do Mnie przychodzi, nie odrzucę [J 6,3|BE].

Mimo bezprecedensowej, niestabilnej sytuacji, i faktu, że pandemia jeszcze nie wygasła, jesteśmy zdeterminowani, by Tydzień Ewangelizacyjny 2022 odbył się w realu. Wprawdzie krótszy niż zwykle, ale na żywo, pod namiotami. W dniach 7–10 lipca br. planujemy 24 spotkania seminaryjne, 16 spotkań ewangelizacyjnych (4 dla dorosłych, 4 dla nastolatków i 8 dla dzieci w dwóch grupach wiekowych), będą także wykłady biblijne, nabożeństwo, wieczorne koncerty, kawiarnia i księgarnia TE.

Naszym pragnieniem jest, by kolejny Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie był dla wszystkich – uczestników, organizatorów, wolontariuszy, gości – czasem szczególnym, w którym można doświadczać Bożej obecności, miłości i akceptacji. Aby było to możliwe niezbędna jest modlitwa, by dobry Bóg mógł się do tego dzieła przyznać i wziąć sobie chwałę z wszystkiego, co będzie się działo.

Prosimy Cię o modlitwę wstawienniczą:

 • o Boże kierownictwo, inspirację i błogosławieństwo dla wszystkich przygotowań;
 • o siły i zdrowie dla wszystkich zaangażowanych w to dzieło: członków komitetu i grupy programowej TE, pracowników CME, wolontariuszy, ewangelistów, wykładowców, seminarzystów, muzyków, aktorów, osób prowadzących program dla dzieci i młodzieży oraz zajmujących się obsługą techniczną, żywieniem, nagłośnieniem;
 • o Bożą inspirację i błogosławieństwo dla głównego mówcy, którym będzie Klaus Göttler, ewangelicki teolog, ewangelista, związany od lat z kampaniami ewangelizacyjnymi ProChrist
  i JesusHouse;
 • o uchodźców z Ukrainy, którzy trafią na TE, by stał się on dla nich miejscem wsparcia
  i bezpieczeństwa.

Zachęcamy Cię także do modlitwy dziękczynnej, bo naprawdę mamy za co dziękować!

 • dziękujmy Bogu za okazaną nam łaskę na każdym z 72. dotychczas zorganizowanych Tygodni
  i prośmy, by Bóg chciał także w czasie 73. TE błogosławić nas swoją obecnością i obdarować wszystkich swą miłością i pokojem;
 • dziękujmy za Boże działanie poprzez ludzi, którzy do tej pory przykładali swoje ręce, ofiarowali czas, miłość i pieniądze, by to dzieło trwało.

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.  [Hbr 13,8]

Niech Pan Bóg da Ci pokój i radość z przebywania w Jego obecności.
Do następnego listu modlitewnego w kwietniu!

Jeśli chcesz ten list przekazać swoim najbliższym i znajomym pobierz go TU