Tydzień Ewangelizacyjny

Dzięgielów, 1‒9 lipca 2017

Módl się o TE

I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie.
Ewangelia Mateusza 21,22

1 lipca 2017

Gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam dam, i będziecie zbierać żniwo, to snop z pierwocin waszego żniwa przyniesiecie do kapłana, a on dokona obrzędu potrząsania tym snopem przed Panem, aby zyskać dla was upodobanie. 3 Mż (Księga Kapłańska) 23,10-11

Dziś dzięgielowskie święto pierwocin. Pierwsza ewangelizacja w wielkim namiocie, pierwsze spotkania dla dzieci, pierwszy koncert z przesłaniem. Pierwsze przeżycia, wzruszenia, decyzje. Przynieśmy te pierwsze owoce Bogu, jak kiedyś Izraelici pierwsze plony ziemi obiecanej. Podziękujmy za pierwociny, przynieśmy je Kapłanowi, by nimi potrząsnął, aby zyskać dla nas upodobanie u Ojca. To on, Chrystus, jest prawdziwym początkiem, pierwociną zmartwychwstania, pierwiastkiem tych, którzy zasnęli (1 Kor 15, 20). Jest początkiem nowego życia, nowego stworzenia. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego (Kol. 1, 18-20).

Wspaniale jest uczestniczyć w Bożych dziełach odnowy, pojednania, odkupienia, zbawienia. Cieszmy się dniami spotkań z Panem, z Jego Słowem, ewangelią – dobrą nowiną o Zbawicielu, który wszystko zmienia, odnawia, na nowo rodzi, rozwija. Przeżyjmy wielką radość ze spotkań z Jezusem!
Módlmy się o to wydarzenie, które potrwa przez dziewięć dni.

czerwiec 2017
Nowe tematy do modlitwy o Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2017:

Dziękujemy
Jesteśmy wdzięczni Bogu za kolejny etap przygotowań do Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Duży namiot już stoi, mamy zgłoszonych ponad 200 wolontariuszy do pomocy przed, w trakcie i po TE oraz skompletowaną grupę, który poprowadzi program w najmłodszej grupie dla dzieci.

Prosimy o
wolontariuszy i wolontariuszki,
by czas spędzony na TE był błogosławiony dla każdego i każdej z nich; by Bóg dotykał ich serc, ustrzegł od złego i dał satysfakcję z pracy, którą wykonują.

modlicieli,
by Pan poruszał serca ludzi do codziennych modlitw o tegoroczny Tydzień i pomnażał tę grupę.

finanse
Koszty Tygodnia przekraczają kwotę 250 tys. zł. Każdego roku prosimy o pieniądze na organizację TE ludzi, dla których zwiastowanie ewangelii i wzrost Bożego Królestwa jest ważne. Oznacza to, że te pieniądze prawdopodobnie pochodzą też od ciebie, od nas – ludzi wierzących.

mówcę i tłumacza
Matthias wybrał 9 – módlmy się, by Duch Święty dał mu właściwe pomysły, przykłady i słowa, by mógł trafiać w potrzeby swoich słuchaczy.Prośmy też, by Duch Święty używał ks. Wojtka, jego tłumacza, by z właściwą sobie swobodą i trafnością mógł przekazywać poselstwo ewangelisty.

słuchaczy
Funkcjonuje strona internetowa, wydrukowaliśmy i rozdysponowaliśmy prawie 7 tysięcy informatorów i plakatów, dajemy informacje o Tygodniu, gdzie jest to tylko możliwe.
Módlmy się, by Duch Święty przekonał i zachęcił tych, do których informacja dotarła, by przyjęli zaproszenie do Dzięgielowa, a może i zaprosili swoich bliskich i znajomych – by poczuli się ambasadorami Tygodnia.

*****

kwiecień 2017
Nowe tematy do modlitwy o Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2017:

Dziękujemy

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że kolejny raz możemy przygotowywać Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie.
Dziękujemy za wszystkich, którzy w minionych latach mogli w tym miejscu poznać Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.
Dziękujemy, że Dzięgielów od lat jest takim wydarzeniem, w czasie którego ludzie mogą wzrastać w wierze.
Dziękujemy za wszystkich, którzy pracowali i pracują na rzecz TE i których Bóg używa.
Dziękujemy za te ponad 40 osób, które już zgłosiły się jako wolontariusze na tegoroczny Tydzień.

Prosimy

Wolontariusze
Aby sprawnie przeprowadzić program potrzebujemy do pomocy pracowników – co najmniej 250 wolontariuszy – najwięcej przy dzieciach w trzech grupach wiekowych, bo około 75 osób, następnie w grupie technicznej, żywieniowej, zabezpieczenia i in. Rozpoczęliśmy nabór i zachęcamy, żeby zgłaszać się przez naszą stronę internetową.

Módlmy się, by Pan poruszył serca ludzi, w różnym wieku, nie tylko młodych, by chcieli zaangażować się w tę pracę i znaleźli w tej ofercie możliwości coś dla siebie.

Modliciele
Zanim rozpocznie się Tydzień Przygotowawczy, czyli w czerwcu, trwają prace związane z planowaniem, tworzeniem programu itp. To jest także czas na to, by modlić się o TE, o te wszystkie przygotowania i to, by ta praca przyniosła plon dla Bożego Królestwa.

Módlmy się, by Pan poruszał serca ludzi, by chcieli w swoich codziennych modlitwach przynosić przed Jego tron tegoroczny Tydzień i by pomnażała się liczba osób modlących się.

Finanse
Koszty Tygodnia przekraczają kwotę 250 tys. zł. Każdego roku te pieniądze musimy zebrać od ludzi, którym zwiastowanie Ewangelii i wzrost Bożego Królestwa leży na sercu. Oznacza to, że te pieniądze pochodzą od nas – ludzi wierzących, którzy widzą jak ważne jest to dzieło.

Módlmy się, by Pan poruszył serca wierzących ludzi, byśmy dostrzegli tę potrzebę i chcieli ją wesprzeć.

Ewangelista i wykładowca
Matthias wybrał dziewięć tematów, a Piotr sześć i pracują nad nimi.

Módlmy się, by Duch Święty dał im właściwe pomysły, przykłady i słowa, bo przecież On doskonale nas zna i wie najlepiej, czego potrzebujemy jako słuchacze.

*****
Na etapie marcowych przygotowań, zachęcaliśmy Cię i prosiliśmy o modlitwę o Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie 2017, a w szczególności o:

 • wszystkich uczestników Tygodnia: dzieci, młodzież, dorosłych, seniorów, internautów
 • wolontariuszy, którzy będą zgłaszać się do pracy w kilku grupach roboczych
 • chętne osoby do pomocy przy rozstawianiu namiotów w czerwcu
 • logistykę związaną z Tygodniem (np. przygotowania dotyczące żywienia, kwater, zabezpieczenia medycznego, wart nocnych)
 • Tydzień Przygotowawczy: bezpieczeństwo i odpowiednią liczbę osób do pracy, sprawność i właściwe wykonanie wszystkich zadań, osobę odpowiedzialną za „grupę przygotowawczą”, administrację, rejestrację i obsługę uczestników
 • zaangażowanie parafii, grup i mediów w promowaniu TE
 • wszystkich mówców i prowadzących zajęcia na TE
 • duszpasterzy, liderów, opiekunów
 • oprawę muzyczną i wszystkie zespoły koncertujące i prowadzące śpiew
 • program dla dzieci, prowadzących i małych odbiorców
 • program dla młodzieży, prowadzących i młodych odbiorców
 • program dla dorosłych, prowadzących i jego odbiorców
 • bezpieczeństwo dla wszystkich: uczestników, wolontariuszy, pracowników i całego miasteczka ewangelizacyjnego
 • sprzątanie po Tygodniu, to niestety nasz słaby punkt, tu szczególnie potrzebujemy odpowiedniej liczby osób
 • zabezpieczenie finansowe

Dziękujemy za każdą modlitwę i zapraszamy do Dzięgielowa!
W czasie Tygodnia jest także zaplanowany czas i miejsce na codzienną modlitwę – zapraszamy na tzw. warty modlitewne.

W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 
List do Kolosan 4,2