Grupa Pedagogów Ulicy

UNO

Streetworking rozwija się

Grupa Pedagogów Ulicy rozpoczęła 1 stycznia 2017 roku projekt „Program placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w postaci pracy podwórkowej”.

Jego celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w okresie 24 miesięcy trwania projektu, na terenie miasta Bytomia poprzez rozwój środowiskowych form usług społecznych w postaci:

  • programu profilaktycznego „Rozwiń Skrzydła” dla 48 osób (24 dziewcząt i 24 chłopców)
  • Szkoły Mobilnej dla 200 dzieci i młodzieży

W ramach projektu przewidziano pedagogikę podwórkową o charakterze animacyjnym i profilaktyczno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży od 6 do 16 lat, spędzających czas wolny na podwórku, placu zabaw osiedla mieszkaniowego, zamieszkałych w trzech dzielnicach Bytomia: Bobrek, Rozbark i Karb.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT).

Przewidziana realizacja projektu: 1.01.2017–31.12.2018 r.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 838. 569,93 zł

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, realizowany w partnerstwie z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Miechowicach i współfinansowany także przez Diakonię Polską w ramach projektu Eurosieroty (Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych za pośrednictwem Diakonii Polskiej od Frauenarbeit GAW).