Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem – jednostka Centrum Misji i Ewangelizacji proponuje: poradnictwo prawne i psychologiczne, mediacje, pomoc materialną. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwem (art. 49. § 1 kpk).
Konsultant pierwszego kontaktu jest dostępny pod tel. 690 458 725 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 15.00.

 

Dodatkowe informacje

Gdzie i kiedy nas znajdziesz

SPRAWDŹ PLAN PRACY OŚRODKA plan
OŚRODEK POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (OPOPP)
UWAGA: telefony czynne są w godzinach pracy specjalistów wg powyższego harmonogramu

Siedziba główna OPOPP w Gliwicach
ul. Jagiellońska 19a, 44-100 Gliwice
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Telefon  518 135 318 czynny w godzinach pracy wg harmonogram

OPOPP w Katowicach
ul. Dudy Gracza 6, 40-008 Katowice
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Telefon ogólny Ośrodka: 506 743 022

OPOPP w Chorzowie
ul. Chrobrego 17, 41-500 Chorzów
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Telefon ogólny Ośrodka: 502 730 953

OPOPP w Cieszynie
ul. ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Telefon ogólny Ośrodka: 690 458 724

Zakres udzielanej pomocy

Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwem (art. 49. § 1 kpk).

Projekt realizowany jest od kwietnia 2014 roku. Realizatorem projektu jest Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP z siedzibą w Dzięgielowie. Zakres pomocy udzielanej przez Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przemocą:

1) Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

6) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

7) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

8) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

9) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

10) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

11) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-9;

12) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

13) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

14) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działa w oparciu projekt z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Fundusz ten jest państwowym funduszem celowym utworzonym na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90 poz. 557 z późn. zm.). Dysponentem Funduszu jest Minister Sprawiedliwości. Szczegółowe regulacje dotyczące funkcjonowania Funduszu zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. z 2015, poz. 1544 z dnia 6 października 2015 r.).

 

Kontakt

Konsultant pierwszego kontaktu
tel. 690 458 725
Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00
Sobota 8.00-15.00

Kontakt z koordynatorem OPOPP
Magdalena Fornal
e-mail: magdalena.fornal@cme.org.pl

Dodatkowe informacje

Materiały promocyjne

Promuj OPOPP, korzystając z plakatów i ulotek poniżej:

plakat JPG
plakat PDF
ulotka JPG
ulotka PDF

 

Wszystkie materiały są współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dofinansowanie

logo-min-spraw


Nasi partnerzy