18 maja organizujemy w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie

Kurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 18 lat i posiadają co najmniej wykształcenie średnie.

Zajęcia odbędą się w godz. 8.00–17.00.

Liczba miejsc została wyczerpana. Więcej zgłoszeń nie możemy przyjąć.

 

 

Koszt
110  zł (certyfikat, materiały, przerwy kawowe)
Można zamówić obiad w cenie 10 zł

Dodatkowe informacje 
katarzyna.macura@cme.org.pl
tel. 33 857 79 63; 691 97 83 83

Jakie kwalifikacje są niezbędne do kierowania wypoczynkiem?

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
– nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK),
– ukończyła 18 lat,
– posiada co najmniej wykształcenie średnie,
– ukończyła kurs na kierownika wypoczynku,
– posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat.

Wyjątki od powyższej zasady:
co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

kurs na kierownika wypoczynku – nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

ZOBACZ KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU >>


Nasi partnerzy