Statut CME

Statut Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Tekst jednolity

Preambuła

Jezus Chrystus, odchodząc do Boga Ojca, przekazał swym uczniom słowa: „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem” (Mt 28,18b-20). Kościół pragnie wykonywać te słowa Jezusa Chrystusa przez różne formy swej działalności misyjnej i ewangelizacyjnej.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Centrum”, zostało powołane na wniosek Konsystorza z dnia 08 maja 1997 r., zatwierdzony uchwałą Rady Synodalnej z dnia 01 lipca 1997 r. Centrum działa na podstawie Ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 73 poz. 323), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1998 Nr 6, poz. 18) oraz niniejszego statutu.
2.    Centrum jest następcą Społeczności Chrześcijańskiej w Cieszynie, działającej na podstawie Statutu zatwierdzonego przez Śląski Rząd Krajowy w Opawie z dnia 21 listopada 1906 roku
(L. 33.502) oraz Statutu zatwierdzonego przez Starostwo Cieszyńskie z dnia 21 maja 1932 roku (L. 0-1946/2).

§ 2

Centrum posiada osobowość prawną.

§ 3

1.    Terenem działania Centrum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Dla realizacji celów statutowych Centrum może prowadzić działalność poza granicami kraju w zakresie zgodnym z ustawami danego państwa.

§ 4

Siedzibą Centrum jest Dzięgielów.

§ 5

Centrum używa pieczęci z napisem wskazującym jego nazwę i siedzibę.

 
Rozdział II
Cele działania Centrum i sposoby jego realizacji

§ 6

1.    Celami Centrum są:
1)    rozbudzanie życia duchowego ludzi, szczególnie członków i sympatyków Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz towarzyszenie im w codziennym życiu.
2)    działanie w celu poprawy warunków i jakości życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
3)    współdziałanie ze społecznościami lokalnymi w inicjowaniu, ożywianiu i rozwijaniu edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie chrześcijańskich wartości.
4)    motywowanie do zaangażowania we własnym środowisku, rozwijania zdolności i podnoszenia kwalifikacji.
5)    tworzenie i wdrażanie projektów, metod i materiałów dla realizacji celów.
2.    Do realizacji celów, o których mowa w ust. 1 służą następujące zadania:
1)    inspirowanie, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności misyjnej, ewangelizacyjnej w ramach całego Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i rodzin,
2)    współdziałanie z proboszczami i diecezjalnymi duszpasterzami ewangelizacyjno-misyjnymi,
3)    organizowanie ogólnopolskich tygodni ewangelizacyjno-misyjnych oraz współpraca i udzielanie wszelkiej pomocy w organizowaniu takich tygodni na szczeblu diecezji,
4)    prowadzenie Szkoły Biblijnej,
5)    pozyskiwanie i otaczanie opieką duszpasterską nieordynowanych pracowników i współpracowników misyjno-ewangelizacyjnych,
6)    prowadzenie dla duchownych i studentów teologii różnorodnych szkoleń z zakresu misji, ewangelizacji, oświaty i kultury,
7)    ekumeniczne współdziałanie z innymi Kościołami chrześcijańskimi na polu misji i ewangelizacji,
8)    działalność charytatywna
9)    inicjowanie i prowadzenie działalności w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
10)    działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym,
11)    działalność w zakresie kultury, sztuki i zachowania tradycji ze szczególnym uwzględnieniem kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego),
12)    promocja, upowszechnianie i organizowanie wolontariatu,
13)    działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
15)    działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
16)    organizowanie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
17)    udzielanie pomocy  psychologicznej i prawnej osobom  w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin
3.    Zadania wymienione w ust.2 pkt. od 8) do 17) realizowane są w następujących formach:
1)    przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
2)    pozostałą usługową działalność gastronomiczna,
3)    działalność wspomagającą edukację,
4)    pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
5)    pozostałe zakwaterowanie
6)    działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych
7)    działalność wspomagająca  wystawianie przedstawień teatralnych
8)    działalność obiektów kulturalnych
9)    działalność bibliotek
10)    pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
11)    działalność usługową związana z przygotowaniem do druku
12)    introligatorstwa i podobne usługi
13)    reprodukcję zapisanych nośników informacji
14)    sprzedaż hurtową pozostałych artykułów użytku domowego
15)    sprzedaż detaliczna książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach
16)    sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
17)    wydawanie książek
18)    wydawanie czasopism i periodyków
19)    pozostałą działalność wydawniczą
20)    działalność związaną z produkcja filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
21)    działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań video i programów telewizyjnych
22)    działalność związana z projekcją filmów
23)    działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
24)    wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
25)    wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
26)    wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
27)    wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
28)    przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi  i podobna działalność
29)    działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
30)    organizacja imprez plenerowych

§ 7

Działalność opisana w § 6 ust. 2 pkt od 8) do 17) zgodnie z treścią art. 21 pkt.1 w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest wyodrębniona w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

Rozdział III
Majątek i dochody Centrum Misji i Ewangelizacji

§ 8

Na majątek Centrum składają się środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, nabyte lub otrzymane w czasie jego działalności.

§ 9

Dochody Centrum pochodzą w szczególności z:
1)    środków przekazanych przez Kościół na podstawie zatwierdzonych uchwałą Konsystorza rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności Centrum,
2)    darowizn, spadków i zapisów,
3)    dotacji osób prawnych,
4)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5)    dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz obrotu tym majątkiem,
6)    przychodów własnych z Kościelnej działalności niegospodarczej.

§ 10

Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy o działalności gospodarczej dla wspomagania działalności statutowej po odpowiedniej uchwale Rady Centrum.

§ 11

1.    Dochody Centrum przeznaczone są w całości na finansowanie jego działalności statutowej.
2.    Dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego są w całości przekazywane na działalność, o której mowa w art. 20 pkt. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.    Zabrania się:
1)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Centrum
w stosunku do jego członków, członków organów Centrum lub pracowników Centrum oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2)    przekazywania majątku Centrum na rzecz jego członków, członków organów Centrum lub pracowników Centrum oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3)    wykorzystywania majątku Centrum na rzecz jego członków, członków organów Centrum lub pracowników Centrum oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Centrum,
4)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Centrum, członkowie organów Centrum lub pracownicy Centrum oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12

Ewidencja księgowa działalności Centrum prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi w Kościele zasadami.


Rozdział IV
Organy i organizacja Centrum Misji i Ewangelizacji

§ 13

Organami Centrum są:
1)    Rada Centrum Misji i Ewangelizacji,
2)    Ogólnopolski Duszpasterz Misyjno-Ewangelizacyjny, zwany dalej także Duszpasterzem, lub ordynowany Ogólnopolski Diakon Misyjno-Ewangelizacyjny, zwany dalej także Diakonem.

§ 14

Rada jest najwyższym organem Centrum, czuwa nad realizacją jego zadań, inicjuje działania, kontroluje i nadzoruje działania Centrum. Rada jest statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

§ 15

1.    Rada składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła. Kadencja Rady trwa 5 lat. W uzasadnionych przypadkach Konsystorz na wniosek Biskupa może dokonać zmiany w składzie Rady przed upływem kadencji. Duszpasterz (Diakon) nie wchodzi w skład Rady.
2.    Członkowie Rady:
1)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 16

Na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Konsystorz, Rada wybiera ze swego grona prezesa.
§ 17

1.    Kolejne posiedzenia Rady zwołuje Prezes.
2.    Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku.
3.    Rada podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał.
4.    Uchwały zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady.
5.    Posiedzenia są protokołowane, a protokoły podpisują wszyscy członkowie Rady. Protokoły są archiwizowane.
6.    Obsługę organizacyjno-biurową prac Rady zapewnia Duszpasterz (Diakon) Misyjno-Ewangelizacyjny.

§ 18

Do kompetencji Rady należy:
1)    zatwierdzanie programów merytorycznych i planów pracy agend Centrum Misji
i Ewangelizacji,
2)    opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych,
3)    badanie bilansu rocznego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
4)    udzielanie Duszpasterzowi (Diakonowi) uprawnień ogólnych i szczegółowych do dysponowania środkami materialnymi i finansowymi Centrum,
5)    przeprowadzanie analizy sprawozdania rocznego Duszpasterza (Diakona) Misyjno-Ewangelizacyjnego,
6)    stawianie wniosku o udzielenie corocznego absolutorium Duszpasterzowi (Diakonowi) przez Konsystorz,
7)    składanie do Konsystorza wniosków o zezwolenie na sprzedaż nieruchomości,
8)    podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej,
9)    opiniowanie projektów zmian struktury organizacji Centrum,
10)    opiniowanie propozycji ewentualnych zmian w statucie.

§ 19

1.    Ogólnopolski Duszpasterz (Diakon) Misyjno-Ewangelizacyjny powoływany jest na okres 5 lat z możliwością powołania na kolejne okresy 5-letnie.
2.    Duszpasterza (Diakona) powołuje i odwołuje oraz jego wynagrodzenie ustala Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła.
3.    Duszpasterzem może być duchowny, który:
1)    zdał egzamin „pro ministerio” przed Konsystorską Komisją Egzaminacyjną,
2)    zrezygnował z pracy parafialnej na czas pełnienia funkcji Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego.
4.    Diakonem prowadzącym Centrum może być osoba, która:
1)    posiada odpowiednie przygotowanie teologiczne, potwierdzone egzaminem przed Konsystorską Komisją Egzaminacyjną,
2)    ma co najmniej 3-letni staż działalności w Kościele jako diakon misyjno-ewangelizacyjny,
3)    na okres kierowania Centrum zrezygnowała z innej pracy zarobkowej.
5.    Ogólnopolskiemu Duszpasterzowi (Diakonowi) Misyjno-Ewangelizacyjnemu przysługuje tytuł Dyrektor Centrum.
6.    Ogólnopolski Duszpasterz (Diakon) Misyjno-Ewangelizacyjny jako organ  Centrum nie może być skazany prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

§ 20

1.    Bezpośrednim zwierzchnikiem Duszpasterza (Diakona) Misyjno-Ewangelizacyjnego jest Biskup Kościoła.
2.    Duszpasterz (Diakon) Misyjno-Ewangelizacyjny jest zobowiązany do współpracy
z Synodalną Komisją ds. Misji i Ewangelizacji.

§ 21

Duszpasterz (Diakon) Misyjno-Ewangelizacyjny:
1)    reprezentuje jednoosobowo Centrum na zewnątrz,
2)    dysponuje środkami materialnymi i finansowymi Centrum w zakresie wynikającym z upoważnienia Rady,
3)    może upoważnić inne osoby do reprezentowania Centrum i dysponowania określonymi środkami materialnymi i finansowymi,
4)    kieruje działalnością Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami odpowiednich władz kościelnych,
5)    opracowuje roczne i wieloletnie plany finansowo-rzeczowe Centrum oraz sprawozdania z ich wykonania, a po zaopiniowaniu ich przez Radę przedstawia je do zatwierdzenia Konsystorzowi,
6)    zatrudnia i zwalnia pracowników oraz ustala wysokość ich wynagrodzeń po uzyskaniu akceptacji Rady.


Rozdział V
Pracownicy i współpracownicy misyjno-ewangelizacyjni

§ 22

Centrum prowadzi swą działalność:
1)    zatrudniając pracowników,
2)    korzystając z nieodpłatnej i dobrowolnej pracy wolontariuszy,
3)    korzystając z innych przewidzianych prawem form pracy.

§ 23

Pracownikami lub wolontariuszami Centrum mogą być:
1)    duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
2)    inni członkowie Kościoła, którzy otrzymali pisemną opinię proboszcza swej macierzystej parafii i posiadają odpowiednie przygotowanie,
3)    osoby spoza Kościoła, o ile otrzymały na to zgodę Biskupa Kościoła.

§ 24

Kandydaci na pracowników i wolontariuszy odbywają w Centrum odpowiednie szkolenia.

§ 25

1.    Pracownicy i wolontariusze Centrum podlegają Duszpasterzowi (Diakonowi) Misyjno-Ewangelizacyjnemu.
2.    Pracownicy i wolontariusze wykonujący swe zadania w parafii lub dla diecezji podlegają odpowiednio proboszczowi parafii lub Biskupowi Diecezjalnemu.

§ 26

1.    Odrębną grupę pracowników i wolontariuszy stanowią: ewangeliści i misjonarze.
2.    Kandydatów na ewangelistów i misjonarzy, którzy mają być pracownikami lub wolontariuszami Centrum, typują:
1)    Rada Centrum,
2)    Ogólnopolski Duszpasterz (Diakon) Misyjno-Ewangelizacyjny po uzyskaniu pozytywnej opinii proboszcza ich macierzystej parafii.
3.    Kandydatów na ewangelistów i misjonarzy, którzy mają być pracownikami lub wolontariuszami diecezji, typuje właściwy Biskup Diecezjalny po uzyskaniu pozytywnej opinii proboszcza ich macierzystej parafii.
4.    Kandydatów na ewangelistów i misjonarzy, którzy mają być pracownikami lub wolontariuszami parafii, typuje proboszcz parafii, w której kandydat ma pełnić swoją funkcję, po uzyskaniu opinii proboszcza macierzystej parafii kandydata.

§ 27

1.    Kandydatów na ewangelistów i misjonarzy przygotowuje do podjęcia służby Centrum Misji i Ewangelizacji.
2.    Kandydaci na ewangelistów i misjonarzy zdają egzamin przed Komisją Egzaminacyjną
w składzie:
1)    przedstawiciel Rady Centrum – przewodniczący,
2)    Duszpasterz (Diakon) Misyjno-Ewangelizacyjny – sekretarz,
3)    dwóch przedstawicieli powołanych przez Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła.
3.    Komisja decyduje o dopuszczeniu kandydata do służby ewangelisty i misjonarza zwykłą większością głosów.

§ 28

1.    Powołanie do służby ewangelisty i misjonarza następuje podczas nabożeństwa przez właściwego Biskupa Diecezjalnego w asyście Duszpasterza Misyjno-Ewangelizacyjnego po złożeniu wobec zgromadzonego zboru przypisanego ślubowania.
2.    Powołanie następuje przez odczytanie przez Biskupa Diecezjalnego stosownych fragmentów Pisma Świętego i modlitwę o błogosławieństwo w służbie z nałożeniem rąk. Powołanie jest jednoznaczne z określeniem miejsca i charakteru służby (Centrum, diecezja lub parafia; etatowy pracownik lub wolontariusz).
3.    Uprawnienia wynikające z powołania do służby ewangelisty i misjonarza wygasają, gdy:
1)    zostaną cofnięte przez właściwego Biskupa Diecezjalnego,
2)    automatycznie, gdy misjonarz, ewangelista i lider przestaje być pracownikiem lub wolontariuszem Centrum, parafii lub diecezji z innego powodu niż powołanie do działalności misyjno-ewangelizacyjnej w innej placówce Kościoła.

§ 29

1.    Ewangeliści i misjonarze mogą wykonywać za zgodą właściwego proboszcza następujące czynności w parafii:
1)    prowadzenie godzin biblijnych,
2)    prowadzenie szkółek niedzielnych i pracy z dziećmi,
3)    prowadzenie nabożeństw lektorskich w zastępstwie księży,
4)    prowadzenie zebrań z różnymi grupami wiernych,
5)    prowadzenie spotkań modlitewnych,
6)    prowadzenie grup domowych,
7)    opieka nad duchowo pobudzonymi przez ewangelizację,
8)    organizowanie i prowadzenie różnych form odwiedzin domowych,
9)    odwiedzanie ludzi religijnie obojętnych, zagrożonych przez sekty, opanowanych przez nałogi,
10)    inne działania misyjno-ewangelizacyjne, określone przez proboszcza.
2.    Zakres zadań ewangelistów i misjonarzy, będących pracownikami lub współpracownikami diecezji, określa właściwy Biskup Diecezjalny.
3.    Zakres zadań ewangelistów i misjonarzy, będących pracownikami lub współpracownikami Centrum, określa Ogólnopolski Duszpasterz (Diakon) Misyjno-Ewangelizacyjny.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 30

W przypadku likwidacji osobowości prawnej Centrum, cały jego majątek przechodzi na własność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

§ 31

Zmiany niniejszego statutu wymagają uchwały Rady Synodalnej po uprzednim ich zaaprobowaniu przez Konsystorz.

§ 32

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Centrum Misji i Ewangelizacji osobowości prawnej.

§ 33

1.    Zmiany zatwierdzono uchwałami Rady Synodalnej z dnia 26 stycznia 2004 r., 30 września 2004 r., 24 października 2004 r., 26 września 2006 r., 15 lipca 2009 r., 2 marca 2011 r., 17 lutego 2014 r.
2.    Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Synodalną.
Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP