Rada CME

ks. bp Paweł Anweiler
ks. bp Paweł Anweiler
Prezes Rady CME


Jan Macura
Jan Macura
Sekretarz Rady CME


ks. bp Jerzy Samiec
ks. bp Jerzy Samiec
Członek Rady CME


ks. dr Marian Niemiec
ks. dr Marian Niemiec
Członek Rady CME


Maciej Oczkowski
Maciej Oczkowski
Członek Rady CME
§ 14
Rada jest najwyższym organem Centrum, czuwa nad realizacją j ego zadań, inicjuje działania, kontroluje i nadzoruje działania Centrum. Rada jest statutowym kolegialnym organem nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

§ 15

Rada składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Konsystorz na wniosek Biskupa Kościoła. Kadencja Rady trwa 5 lat. W uzasadnionych przypadkach Konsystorz na wniosek Biskupa może dokonać zmiany w składzie Rady przed upływem kadencji. Duszpasterz (Diakon) nie wchodzi w skład Rady.

Fragment statutu CME


Copyrights 2010: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP